رومیان 14:16

رومیان 14:16 NMV

مگذارید در مورد آنچه شما نیکو می‌شمارید، بد گفته شود.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema رومیان 14:16