یوحنا 15:23

یوحنا 15:23 NMV

کسی که از من نفرت داشته باشد، از پدر من نیز نفرت دارد.
NMV: هزارۀ نو
Teilen