۲تیموتائوس ‮معرفیِ نامۀ دوّم پولس رسول به تیموتائوس‬
NMV

۲تیموتائوس ‮معرفیِ نامۀ دوّم پولس رسول به تیموتائوس‬

معرفیِ نامۀ دوّم پولس رسول به تیموتائوس
بخش عمده‌ای از نامۀ دوّم پولس، اندرزهای شخصی او به تیموتائوس است، اندرزهایی که او به عنوان همکار و دوست جوان پولس به آن نیاز داشت. موضوع اصلی این نامه ’پایداری‘ است. پولس تیموتائوس را نصیحت و تشویق می‌کند که با وجود سختیها و مخالفتها، وفادارانه به شهادت خود دربارۀ عیسی مسیح ادامه دهد و بر تعلیم صحیح کتب مقدّس استوار بماند و وظیفۀ خود را به عنوان مبشّر و معلّم به جا آورد. پولس به‌طور خاص به تیموتائوس هشدار می‌دهد که از درگیر شدن در مباحثات نابخردانه بپرهیزد، چرا‌که هیچ سودی نمی‌بخشد بلکه باعث هلاکت شنوندگان می‌شود.
پولس در بیان تمامی این مطالب، تیموتائوس را تشویق می‌کند که از شیوۀ زندگی و هدف او سرمشق بگیرد. ایمان، تحمّل، پایداری، و رنجهایی که پولس بر خود هموار می‌کرد، همه می‌توانست مشوّق تیموتائوس در انجام خدماتش باشد.
تقسیم‌بندی کلّی
۱- مقدمه (۱‏:۱‏-۴)
۲- توجه پولس به وضعیت تیموتائوس (۱‏:۵‏-۱۴)
۳- وضعیت پولس (۱‏:۱۵‏-۱۸)
۴- رهنمودهای خاص به تیموتائوس (باب ۲)
۵- هشدار دربارۀ روزهای آخر (باب ۳)
۶- وداع پولس (۴‏:۱‏-۸)
۷- آخرین درخواستها و تحیّت‌ها (۴‏:۹‏-۲۲)

The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries. All rights reserved.

www.kalameh.com/shop


Mehr über die هزارۀ نو erfahren