۲تیموتائوس 1:18

۲تیموتائوس 1:18 NMV

رحمت خداوند در آن روزِ خاص شامل حال او شود. تو خود از خدمات بسیار او در اَفِسُس، نیک آگاهی.
NMV: هزارۀ نو
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema ۲تیموتائوس 1:18