۲تیموتائوس 1:12

۲تیموتائوس 1:12 NMV

از همین روست که این‌گونه رنج می‌کشم، امّا عار ندارم، چرا که می‌دانم به که ایمان آورده‌ام و یقین دارم که او قادر است امانتم را تا بدان روز حفظ کند.
NMV: هزارۀ نو
Teilen