۱یوحنا 5
NMV

۱یوحنا 5

5
ایمان به پسر خدا
1هر که ایمان دارد عیسی همان مسیح است، از خدا مولود شده است؛ هر که پدر را محبت می‌کند، فرزند او را نیز محبت می‌کند. 2از این‌جا می‌دانیم فرزندان خدا را محبت می‌کنیم که خدا را محبت می‌کنیم و از احکام او اطاعت می‌نماییم. 3محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم و احکام او باری گران نیست. 4زیرا هر که از خدا مولود شده است، بر دنیا غلبه می‌یابد و این است غلبه‌ای که دنیا را مغلوب کرده است، یعنی ایمان ما. 5کیست آن که بر دنیا غلبه می‌یابد جز آن که ایمان دارد عیسی پسر خداست؟
6اوست آن که با آب و خون آمد، یعنی عیسی مسیح. تنها نه با آب، بلکه با آب و خون؛ و روح است که شهادت می‌دهد، چون روح، حق است. 7زیرا سه هستند که شهادت می‌دهند: 8روح و آب و خون؛#5‏:8 در یک نسخۀ یونانی متأخر و شماری از نسخه‌های لاتین: ۷ زیرا سه هستند که در آسمان شهادت می‌دهند: پدر، کلام، و روح‌القدس؛ و این سه یک هستند. ۸ و سه هستند که بر زمین شهادت می‌دهند: روح و آب و خون .... و این سه یک هستند. 9اگر ما شهادت انسان را می‌پذیریم، شهادت خدا بسی بزرگتر است، زیرا شهادتی است که خدا خود دربارۀ پسرش داده است. 10هر که به پسر خدا ایمان دارد، این شهادت را در خود دارد. امّا آن که شهادت خدا را باور نمی‌کند، او را دروغگو شمرده است، زیرا شهادتی را که خدا دربارۀ پسر خود داده، نپذیرفته است. 11و آن شهادت این است که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده، و این حیات در پسر اوست. 12آن که پسر را دارد، حیات دارد و آن که پسر خدا را ندارد از حیات برخوردار نیست.
خاتمه
13اینها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا ایمان دارید، تا بدانید که از حیات جاویدان برخوردارید. 14این است اطمینانی که در حضور او داریم که هر گاه چیزی بر طبق ارادۀ وی درخواست کنیم، ما را می‌شنود. 15و اگر می‌دانیم که هرآنچه از او درخواست کنیم ما را می‌شنود، پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته‌ایم، دریافت کرده‌ایم.
16اگر کسی ببیند برادرش گناهی می‌کند که به مرگ نمی‌انجامد، دعا کند و خدا#5‏:16 واژۀ ”خدا“ در متن یونانی نیامده است، ولی از مضمون آیه استنباط می‌شود. به او حیات خواهد بخشید. این را دربارۀ کسی می‌گویم که گناهش به مرگ نمی‌انجامد. گناهی هست که به مرگ می‌انجامد. دربارۀ چنین گناهی نمی‌گویم که باید دعا کرد. 17هر عمل نادرستی گناه است، ولی گناهی هم هست که به مرگ نمی‌انجامد.
18ما می‌دانیم که هر که از خدا مولود شده است، در گناه زندگی نمی‌کند، بلکه آن ’مولودِ خدا‘ او را حفظ می‌کند و دست آن شریر به او نمی‌رسد. 19ما می‌دانیم که از خدا هستیم و تمامی دنیا در آن شریر لمیده است. 20همچنین می‌دانیم که پسر خدا آمده و به ما بصیرت بخشیده تا حق را بشناسیم، و ما در او هستیم که حق است، یعنی در پسر او عیسی مسیح. اوست خدای حق و حیات جاویدان.
21ای فرزندان، خود را از بتها محفوظ نگاه دارید.

The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries. All rights reserved.

www.kalameh.com/shop


Mehr über die هزارۀ نو erfahren