Parallel

Matɨyui 27

27
Paailatɨmyawɨnna Jizaazarɨ makwawesa'nesɨ.
(Maakɨ 15:1; Lukɨ 23:1-2; Jonɨ 18:28-32)
1Yɨrɨke' mena kavura' Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨra'dɨvɨta naangerajɨ a'mweraavɨre a'mwe naangerajɨ sara yagaaikɨwɨnya Jizaazarɨ tamakya'na jamungajakɨna. 2Mena jamungajakɨna yeva wɨla pwɨyɨna yeva Ga'maanɨya naangei Paailatɨmyawɨnna makuna yeva wɨjavaawɨna.
(Apozelɨyara 1:18-19)
3Sagaa' Juthaazai yɨkamaangeraavɨna Jizaazarɨ wibwarɨdaakwakei dara wanganake' “Kotɨyavɨ walamarakadɨvɨ' ‘Balana!’ dɨragɨnna dɨwaasai daaka!” Sara daka sɨmunya mudɨkebwi yawɨ'na yɨna yaka nɨgwia sɨlɨvaaya (30) daza ayɨna makabɨna yaka Gotɨyarɨna yɨra'dɨvɨta naangerajɨ a'mwe naangerajɨ saraavɨna yaamɨjɨ wɨjaavɨna. 4Sai wɨdɨna “Nɨmɨ kayaa'na yɨweinyɨra. A'mwei kayaa'nanya maayarɨ gamɨre yɨkamaangeraavɨna wibwarɨdaakuweinyɨra. Sarei tawesɨ balade'na nɨmɨre yɨwetawakyasɨ.” Kɨrɨ' sahwara wɨdɨna “Sasare sa' nemɨrevɨdaasɨ daaka! Aaya kaavɨlya' gɨmɨrevɨdaasɨnyɨra.” 5Sara wɨdɨna kye' Gotɨyare Angevɨ nɨgwia sɨlɨvaaya (30) wasɨ'na yaka gamɨ sai wɨla lɨvapwaraawɨna yɨna ya'. 6Kɨrɨ' Gotɨyarɨna yɨra'dɨvɨta naangera nɨgwia sɨlɨvaaya daza maarɨna yɨna yeva dɨna “Nɨgwia datha a'mwerɨ tamakya'nenna nɨgwiangɨra. Sare'na Gotɨyare Angevɨne nɨgwiangɨjɨ ye'mwagakya myaannera!” 7Yagaala pɨrɨ' jamungajakɨna yɨna yeva nɨgwia dazajɨ wawɨnya pɨjɨ' kwadɨka yavɨkaryaderejɨ' wo'nɨkejɨ' mubɨna. A'mwe anga menyabadaasaraavɨna gɨlekavi'nɨnnyaba lɨkyɨrakya'nera sajɨ' mubɨna. 8Sarevɨ wawɨnya dazajɨ' yaya dɨnɨke' “Wawɨnya Tawanakejɨkɨra.” Nabaai yaya daza' dahaa' kuna warɨ'. 9Sara kye' sagaa' yagaala pɨrɨ' sɨnnawɨ Gotɨyai Ne pɨropetɨya Jeremaayarɨ wɨjaake' yune'na yɨma'nakesɨ. Dara dɨnɨkesɨ. Nɨgwia sɨlɨvaaya (30) sa Yɨzɨrelɨyarajɨya pwarɨ mubya'ne sɨlɨvaaya dahɨlaketa daza maarɨna yeva 10Naangei nyɨdakabaaibɨ' kwadɨka yavɨkaryadere wawɨnyajɨ' mubya'nera wɨjaavesangɨra. Sara dɨnɨkesɨ.
Paailatɨ Jizaazarɨ yɨdaanganna yake'nesɨ.
(Maakɨ 15:2-5; Lukɨ 23:3-5; Jonɨ 18:33-38)
11Ga'maanɨya naangeryaba Jizaazai daavɨna yadɨ'nyɨ Ga'maanɨya naangei yɨdaanganna “Gɨmɨ Juyaraavɨre kingɨyaigɨ daaka?” Yɨdaanganna kya' Jizaazai wɨdɨna “Yɨ dɨwaanya kɨbaaibɨsasɨ.” 12Sagaa' Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨra'dɨvɨta naangerajɨ a'mwe naangerajɨ sahwarɨ kotɨya' marina. Kɨrɨ' sahwai maja'nawɨjɨna. 13Maja'nawɨjɨ kya' sagaa' Paailatɨ wɨdɨna “Yagaala yuya kotɨya gɨmarivanɨgata daza kadɨka mu'nyɨjɨvanɨgɨna!” 14Wɨdɨna kya' sahwai yagaala pɨrɨ' maja'nawɨjɨ. Sarevɨdaa'nyɨ Ga'maanɨya naangei atɨka naanga maru'na'na ya'.
(Maakɨ 15:6-15; Lukɨ 23:13-25; Jonɨ 18:39–19:16)
15Kwarame yuya sangɨ Munne savɨ Ga'maanɨya naangei a'mwe kalavuza pwarɨna yɨralawaasadelyɨ. Kwala bwa'naanya' a'mwe gave pwarɨna dɨna yadaapi Paailatɨ yune gave saina yɨralawaasɨna wiadelyɨ. 16Nabaai dazagaa' kalavuzangevɨ a'mwe kayaa'nanya pwarɨna kadɨka wɨ'nadɨvɨsai mwaalɨna. Sahwai Baravaazai wo'nɨkelyɨ. 17Sarevɨdaa'nyɨ kwala bwa'naanya' yɨ'bwa'naabɨna yɨna kye' Paailatɨ wɨdɨna “Sarɨmɨnyawɨnna yɨhiralawasaabɨde'na aaihwarɨna yawɨ'manɨgava? Baravaazarɨ yɨralawaasɨjɨwana? Jizaazarɨna sahwara dɨna ‘Kɨraazɨtɨyarɨnera,’ dadɨvɨsarɨ yɨralawaasɨjɨwana?” 18Sara wɨdake' dare'nesɨ. Sahwai yawɨ'na “Jizaazarɨna sɨmunya kayaa'na jawɨ'manɨgava! Tɨganaarya'na kotɨya marina yɨvanɨga'.” 19Paailatɨ yawɨbwa'dere namwaalyɨsarɨ yɨlamwaaina yɨna yadɨ'nyɨ gamɨre a'mwe' yagaalya' dara wɨdasaabɨna “A'mwe yɨda'maraanga dazarɨna minnera! Sawɨsavɨ nɨmɨ waja' ya'nena banganakelyɨra. Sara ya'nena taanga naanga nyɨmwake'nyɨra. Sare'na minnera!” 20Sara wɨdasaabɨna kya' kɨrɨ' Gotɨyarɨna yɨra'dɨvɨta naangerajɨ a'mwe naangerajɨ kwala bwa'naanyangɨre sɨmunyavɨ yɨdɨkavɨmwaaihɨna “Paailatɨmɨna jaka kadapi Baravaazarɨ kudaasojɨ Jizaazarɨ tamakɨpɨ'de'nana!” 21Yɨdɨkavɨmwaaihɨna kye' Ga'maanɨya naangei yaamɨjɨ wɨdɨna “A'mwe dazaraarɨdaa'nyɨ aaihwarɨ yɨralavɨjɨwana?” Wɨdɨna kya' sahwara dɨna “Baravaazai.” 22Dɨna kye' Paailatɨ wɨdɨna “Sarevɨdaa'nyɨ Jizaazarɨ sahwara ‘Kɨraazɨtɨyarɨnera,’ dadɨvɨsarɨ gara yɨjɨwana?” Wɨdɨna kya' yuyara wɨdɨna “Yɨsavɨri dɨmarayeramyɨla!” 23Kɨrɨ' Paailatɨ wɨdɨna “Be'nanaka! Be kayaa'nanya yɨwakalaka!” Kɨrɨ' jaka naanga dɨragɨnna danganna “Yɨsavɨri dɨmarayeramyɨla!”
24Sagaa' Paailatɨ yɨbwakɨnna “Nɨmɨre yagaalya' yɨnɨga wi'na mi yade' daaka! Sarevɨ mala naange' dɨkaavajɨwaka!” Sarei aalya pɨrɨ' maarɨna yaka kwala bwa'naanyayaba gamɨre asɨraarɨ aalya yɨnyɨna. Sara yaka wɨdɨna “A'mwe dazai balaja' kayaa'nanya' nɨmɨre' mɨka! Yune sarɨnnyaburɨnyɨra. Sarevɨdaa'nyɨ nɨnnya ata aalya yɨmwana!” 25Wɨdɨna kya' a'mwe yuyara ja'nawɨdɨna “Gamɨre tawe'na yɨwetawakya daza' nemɨnyawɨnna nabaai nemɨre kaimɨraaya kwaraavɨjɨ bathesɨra.” 26Wɨdɨna kye' sagaa' Paailatɨ Baravaazarɨ yɨralawaasɨna yɨna. Yɨralawaasɨna yɨna yaka Jizaazarɨ wɨla kayaa'nanyabaalyɨ lɨ'bwa'na yɨna yaka “Yɨsavɨri nilɨya marayerabɨka!” daka aawɨlasaraavɨ wɨmaarina ya'.
Aawɨlasara Jizaazarɨ bɨraiyagaala wɨdesa'nesɨ.
(Maakɨ 15:16-20; Jonɨ 19:2-3)
27Dazagaa' Ga'maanɨya naangere aawɨlasara Jizaazarɨ Ga'maanɨyare angevɨna makuna, sagaa' sahwaryabanna yuyavaakɨyara yɨ'bwa'naabɨna. 28Yɨ'bwa'naabɨna yɨna yeva gamɨre baazɨ'ma'nya saza galyɨraipu'na yɨna yeva baazɨ'ma'nya wayaaka nawɨ'nya pɨrɨ' baazɨ'makuna. Kingɨyara baazɨ'ma'nya sa' baazɨ'ma'nadɨvɨsa' sara baazɨ'makuna. 29Baazɨ'makuna yeva wɨla lannakebaarɨ kingɨyare nyɨlɨla pwaibɨsa' gɨtavagwavaaihɨ'na yeva gamɨre mɨnyagɨnyavɨ yɨlamwaaihɨ'na. Sara yeva suya pɨrɨ' kwaasɨya kingɨyare yɨsarɨ' gamɨre aangasɨmagɨ wɨmwangɨna yeva “Sahwai kwaasɨya kingɨyai yɨma'nɨwaka. Sarevɨ bɨrala yaana!” yawɨ'na yadɨvɨ' sahwarɨ kwadaai gɨlɨna yeva bɨraiyagaala wɨdanganna “Juyaraavɨre kingɨyaigɨ! Tewaanya dɨmwaala!” 30Bɨraiyagaala wɨdanganna yadɨvɨ' maagwalyajɨ wopamɨjɨrakɨna yadɨvɨ' suya sarɨ' maarɨna yeva gamɨre mɨnyagɨnyavɨ maratanna yadɨvɨ' sara yɨna. 31Sara yɨna yɨna yeva bɨrala mena yɨna yeva baazɨ'ma'nya sa' galyɨraipuramaa'na yɨna yeva gannya baazɨ'ma'nya aya' marabaazɨ'makuna. Aya' marabaazɨ'makuna yeva yɨsavɨri nilɨya maratamarɨmwia'nera gamɨnyɨ kaanna makuna.
Jizaazarɨ yɨsavɨri nilɨya tamesa'nesɨ.
(Maakɨ 15:21-32; Lukɨ 23:26-43; Jonɨ 19:17-27)
32Kaanya wodɨvɨsagaa' a'mwe Saairini mwaalya pwarɨ gamɨnne yaya' Saaimonɨ, yɨ sarɨ tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna yeva sahwarɨna dɨragɨnna dɨna yeva Jizaazarɨne yɨta yovihɨrarannɨke' makwɨya'na. Dɨragɨnna kye' a'mwei yɨta makuna yada 33pɨba Golɨhota wo'nɨkebanna yɨ'mavaawɨna. Yaya savɨna aaya kaavɨlya' daresɨ. Pɨba Gɨlemɨnyagɨnyabanna. 34Yɨ'mavaawɨna yeva waainɨya marazɨnanya yɨrɨkesɨ yegɨnyɨwannɨke' daange'ne' maarɨna yeva “Sai nana!” deva wɨjaavɨna. Kɨrɨ' nagaanganna yaka “Aala!” dɨna. 35“Aala!” dɨna kya' yɨsavɨri nilɨya mena tameva “Gamɨre baazɨ'ma'nya saza yamaraana!” deva saatuyara maragɨrɨda'na. Saatuyara maragɨrɨda'na yeva baazɨ'ma'nya jaapaina yeva pwai pɨrɨ' pwai pɨrɨ' maarɨna. 36Maarɨna yeva sahɨba walamwaaina yɨna yeva sahwarɨ maremwaaina. 37Munyaba gamɨre mɨnyagɨnyavɨ munyaba gamɨnyɨne yagaala kotɨya maryesa' yɨlayɨdawakɨna yesasɨ. Dara yɨdavesa' “Dathai Jizaazalyɨ. Juyaraavɨre Kingɨyalyɨ.” 38Jizaazaryaba gidɨkusaba yɨsavɨri kuka yɨpalamaa'disaraarɨ nilɨya maratamarɨmuna. Aangasɨmagɨ pwarɨ kwanaamimagɨ pwarɨ maratamarɨmuna yesaraalyɨ. 39A'mwe kaanya yɨnadaa'dɨvɨsara sahwarɨ bɨraiyagaala danganna. Kumɨre mɨnyagɨnyarɨ wɨnaangɨwɨnaangɨta yadɨvɨ' 40bɨraiyagaala dara danganna “Gotɨyare Ange' wo'dalakadɨ ‘Dahasaai dahaa' ayɨna madɨdesɨra,’ jaigɨ gɨmɨ saigɨ dɨvadaihasamaa'nana! Gɨmɨ Gotɨyare Gawaalɨvaangeigɨ mwaaidɨzaigɨ yɨta yovihɨrarannɨka savɨ yagalya'mava'gɨzɨ dalaama!” 41Sasarebaaibɨ' Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨra'dɨvɨta naangera Kɨwɨjarajɨ a'mwe naangerajɨ sarajɨ bɨraiyagaala wɨdɨna 42“Gamɨ padaihasamaarya'nei a'mwe pwaraavɨ gaimwanna yaka gamɨ sai yɨnɨga gaimwannannei mɨka! Gamɨ Yɨzɨrelɨyaraavɨ kingɨyai midaaka! Yɨta yovihɨrarannɨkevɨ yagalya'mavojɨ kwalaabozɨ sahwarɨ dɨragɨnna yawɨralɨmwagaathe'nana! 43Gotɨyarɨna gannya sɨmunyavɨ dɨkavɨmwaaihɨnyɨna yakei midaaka! Gotɨyai sahwarɨna wɨvu'najai dahaasagaa' padaihasamaarana! Sare' dare'nesɨ. Sahwai dɨna ‘Gotɨyare Gawaalɨvaangeinyɨra.’ ” 44Bɨraiyagaala sara wɨdetabaaibɨ' kuka yɨpalamaa'disaraarɨ Jizaazaryaba yɨsavɨri maratamarɨmwesaraai bɨraiyagaala wɨdahɨlyaraalyɨ.
Jizaazai mena balɨna yake'nesɨ.
(Maakɨ 15:33-41; Lukɨ 23:44-49; Jonɨ 19:28-30)
45Sɨrɨgwajahaa'daa'nyɨ kwaaka yuneba jɨhɨnya' jɨnnadaa'nyɨyagaa' yune sɨvɨraryagaa'na mi'na yɨna. 46Sɨvɨraryagaa' aya kɨgaa' Jizaazai Yɨvɨruyagaala jaka dɨragɨnna dɨna “Yɨli, Yɨli, lama savakɨtaani?” Sa' daresɨ. Nɨmɨre Gotɨyaigɨ, nɨmɨre Gotɨyaigɨ, be'na nyagalya'ma'mwaana! 47Jaka sara dɨna kya' sahɨba daavesarajɨya pwara sa' kadɨka wɨ'nyɨna yeva dɨna “A'mwe dazai Ne Yɨlaajarɨ jaka wɨdɨvanɨka.” 48Sara dɨna kye' yɨme'nya'bɨ' kumɨjɨya pwai kaanyave'na wawaka saalaalyavɨya jɨ'mɨnya pɨrɨ' maraawɨna yɨna yaka yɨrɨkaalyavɨ marapaihɨna yaka aalɨnake' suya pɨrɨkɨ yɨlamarakɨna yaka “Nana!” daka wɨjaavɨna. 49Kɨrɨ' pwara dɨna “Kavaaya! Nemɨ tɨnna mena wanganawaajɨna. Yɨlaajai padaihasamaraabazarɨ tɨnna wanganaade'nanyɨ.” 50Sara dɨna kye' Jizaazai jaka naanga dɨragɨnna ayɨna dɨna yaka gamɨre kuryarɨ yaasɨna.
51Yɨthaanyi, Gotɨyare Angevɨ kusawɨnya tɨkuryavɨ janne naange' majɨkɨnadaa'de' munya ke'ba lihɨ'na yake' yune kewɨnɨnna sara yaka pimagɨnyaai yɨma'nyɨna. Sara yaka Kwaakeva' wɨnɨnya yɨna yada sɨlaange tɨngɨra'na. 52Sara yaka gɨlekavi'nɨnnya basɨnadaa'na yaka tewaanyara sɨnnawɨ se mena bainɨkera kwalaalyaraavɨre kɨlaakejɨka ayɨna yɨdɨkaa'na. 53Yɨdɨkaa'na kya' kavi'nɨnnyangɨ yagalya'ma'na yeva Jizaazai ayɨna mena dɨkaavakegaa' anga naanga tewaanyabanna Jeruzaalemɨna wɨna. Wɨna yeva a'mwe kwalaalyaraayaba wɨjɨwaainyɨna kye' sahwaraavɨ tɨnna wanganna yesarera. 54Wɨnɨnya yakevɨ aawɨlasaraavɨ maremwaalyalyɨ aawɨlasarajɨ Jizaazarɨ dame maredaata yesara tɨnna wanganna yeva nabaai nabinabinya yɨma'nyɨna yadaapiyangɨ tɨnna wanganna yeva lɨka naanga yɨna. Lɨka naanga yɨna yadɨvɨ' dɨna “Naanga nebulyasɨ. A'mwe dazai Gotɨyare Gawaalɨvaangelyɨra.”
55Dazaba a'mwe kwalaalya kɨbaweba keiba paa'bwa'na daavɨna yeva bangana'na yadɨvɨ' mwaalesangɨra. A'mwe daza Galɨli yagalya'maveva “Sahwarɨ wɨgaimwagaana!” devengɨra. 56Sajɨya a'mwe pɨrɨ' Maarɨyaa' Maahɨthaala mwaalyasɨ nabaai pɨrɨ' Jemɨzalyɨ Jozepɨyalyɨ saraarɨ ganaange' Maarɨyaasɨ, pɨrɨ' Sevathiyare gawaalɨvaangeraarɨ ganaangesɨ sa mwaalɨna.
Jizaazare kɨlaakejɨ' simaangevɨ wɨlamarakesa'nesɨ.
(Maakɨ 15:42-47; Lukɨ 23:50-55; Jonɨ 19:38-42)
57Sawɨtɨrɨnyabwi kima'na' a'mwe pwai wɨna. Sai gɨlyɨvɨta naangejɨyai Aarɨmathɨya mwaalyai Jozepɨyai wo'nɨkelyɨ. Sahwai Jizaazarɨ mɨdɨdei mwaala'. 58Sai Paailatɨmyawɨnna wɨna yaka Jizaazare kɨlaakejɨ' maarya'na yɨdaanganna. Yɨdaanganna kya' sagaa' Paailatɨ aawɨlasaraavɨ dɨragɨnna wɨdɨna kya' Jozepɨyarɨ gɨlaayai wɨmaarina. 59Wɨmaarina kye' Jozepɨyai gɨlaayarɨ maarɨna yaka kwaabɨhannya yaaka nawɨ'nya' maarɨna yaka marayewaa'mwanna. 60Sara yɨna yaka gannya simaanga mudɨkevɨ gɨlaayarɨ kave wɨlakɨna. Simaanga sa' sɨlaanga pwarɨ lɨlɨsamakulaawɨnɨkesɨ. Kave wɨlakɨna yaka sɨla naanga sai maramwarangɨkulaawɨna yaka kavi'nɨmaangevɨ sɨlya' tihɨrakɨna yaka kaanna wɨna. 61Jozepɨyai kɨlaakejɨ' wakadaa'nyɨ dazaba simaangevɨ akyamwi a'mwewaai walamwaaina. A'mwe pɨrɨ' Maarɨyaa' Maahɨthaala mwaalya', yɨ pɨrɨ' Maarɨyaa pɨrɨ' gɨryawo'nya'. A'mwe sawaai keiba walamwaaina yagi.
Aawɨlasara simaangevɨ dame daavɨna yesa'nesɨ.
62Yɨrɨka dɨvidaa'nyarɨkɨ, kwazaakegaa'na yovɨrawakya'negaa' dɨvidaa'nyarɨkɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨra'dɨvɨta naangerajɨ Perɨzɨyarajɨ Paailatɨmyawɨnna bi'bwa'nemwaaina. 63Bi'bwa'nemwaaina yeva wɨdɨna “Maremwaalyaigɨ! A'mwe kwaasɨya dazai kuna mwaalakegaa' nedake' mena yawɨ'mwo. Dara dɨna ‘Dɨvidaa'nyɨ yɨrɨka darɨkaai darɨkɨ ayɨna dɨkaavɨdeinyɨra.’ 64Sarevɨdaa'nyɨ gɨmɨ nayaa kada'gɨzɨ yune yɨrɨka darɨkaai darɨkɨnannevɨ simaanga dazavɨ nayaa tihɨpɨ'de'nanyɨ. Gamɨre mɨdɨdɨvɨsara kuka bulalɨvamaarapɨri a'mweraavɨ nudɨpɨdɨka! ‘Kavi'nɨnnyavɨdaa'nyai ayɨna mena dɨkaa'mwakerɨnera.’ Sara kudapɨri dɨvidaa'nyɨ kwaasɨyabwi kɨgaasa kwaasɨyaburɨ navɨlavadɨka!” 65Sara wɨdɨna kye' Paailatɨ wɨdɨna “Sarɨmɨ a'mwe dame daaya'ne pwaraavɨ dɨmaaryɨla! Sarɨmɨ wawapɨjɨ simaanga dazavɨ dameraavɨ dɨthaakwila! Sarɨmɨ nayaa mi'na yawɨ'na yɨpɨnebaaibɨ' dameraavɨ dɨthaakwila!” 66Sara wɨdɨna kya' sahwara kaanna wɨna yeva gɨlekavi'nɨnnyavɨ dame daakuna. Sɨla sarɨ baavesɨ wakɨna, kaanya tɨlɨna yeva saba dame daaya'neraavɨ wɨdɨmwaaihɨna ye'.