Parallel

Matéyo 6

6
Ini Sa Tegudon I Hésus Denu Sa Mepion Egbaelan Ta Diyà Duma Ta
1Agulé guwaen i Hésus, “Yoko egpetiig duu sa kepangunut yu si Nemula diyà sa medoo etaw anì metuuwan da diyà sa mepion egbaelan yu. Enù ka amuk ungayà yu oloen yu etaw, endà duen sa untung mesakem yu diyà sa Emà ta diyà langit.
2“Huenan di, amuk duen sa ibegay yu diyà sa etaw pubeli, yoko egtulon duu diyà sa langun etaw anì oloen da kiyu, enù ka hediya ma sa egbaelan sa medoo liyu etaw guwaen da dò metiengaw etaw da. Ipehaa da sa kebegay da diyà sa simbaan etaw Hudiyu owoy diyà sa kalasada ma anì meolò da etaw. Tuu ini i eg-ikagiyen ku diyà keniyu. Tapay da dé nekekuwa sa untung da. 3Dodoo amuk egtabangan yu sa etaw pubeli, yoko egpetiig duu diyà sa liyu etaw, labi pa amuk sa loyuk yu. 4Amuk endà ipehaa yu duu diyà sa medoo etaw sa ketabang yu etaw pubeli, mehaa doo i Emà ta Nemula, owoy begayan di kiyu untung.”
Ini Sa Igtulù I Hésus Denu Kesimbà
(Lukas 11:2-4)
5Agulé guwaen i Hésus, “Amuk egsimbà yu diyà si Nemula, yoko eg-iling duu sa medoo etaw guwaen da dò metiengaw etaw da, enù ka egkeiyap da egsimbà diyà sa simbaan da owoy diyà sa kalasada ma anì mehaa da etaw. Tuu ini i eg-ikagiyen ku diyà keniyu. Tapay dé nekekuwa da sa untung da. 6Dodoo amuk egsimbà yu, likù yu diyà sa niyu dalesan. Pintui yu anì endà mehaa yu etaw owoy simbai yu diyà sa Emà ta si Nemula endà mehaa di etaw. Apiya endà hauwen etaw kiyu egsimbà, mehaa doo i Emà ta owoy begayan di ma kiyu untung.
7“Amuk egsimbà yu, yoko egpedoo duu sa kagi yu uloy, enù ka iya lagà sa kesimbà sa etaw endà egpigtuu enù ka guwaen da dò dinegen i Nemula sa kesimbà da danà di medoo temù sa kagi da. 8Yoko eg-iling duu sa hagda, enù ka tapay dé netiigan i Emà ta Nemula sa ungayà yu egoh yu endà pa eg-ikagi diyà kenagdi. 9Huenan di, amuk sumimbà yu, ilingi yu ini i, guwaen yu,
‘O Emà ké diyà langit,
ungayà ké oloen ka etaw.
10Ungayà ké ma pedatù ka diyà sa langun etaw diyà siini sinukub langit,
owoy ungayà ké ma meketuu sa uyot ko diyà tanà
lagà sa ketuu di dutu langit dò.
11Begayi ko kami sa kaenen ké uman agdaw.
12Peuloyi ko sa medoo salà ké,
éhê mendaa sa kepeuloy ké sa salà duma ké.
13Tuliki ko kami anì endà mekeukit ké diyà sa kenà ké tepengan
anì endà ma mekebael ké salà.
Owoy pediyù ko kami diyà si Satanas.’”
14Agulé guwaen i Hésus, “Amuk ipeuloy yu sa salà binaelan sa duma yu diyà keniyu, ipeuloy ma i Emà ta diyà langit sa medoo salà yu. 15Dodoo amuk endà ipeuloy yu duu sa salà duma yu, endà ma ipeuloy i Emà ta duu sa niyu medoo salà.”
Ini Sa Igtulù I Hésus Denu Sa Etaw Egpeulan Sa Kekaen Da Anì Sumimbà Da
16Agulé guwaen i Hésus, “Amuk egpeulanen yu sa kekaen yu anì sumimbà yu daa, yoko egpetiig duu diyà sa medoo etaw danà sa palas yu medaet. Yoko eg-iling duu sa etaw guwaen da dò metiengaw etaw da. Amuk egpeulanen da sa kekaen da, ungayà da metiigan sa medoo etaw sa baelan da, huenan di endà egsuwat da owoy endà ma egdiepug da. Tuu ini i eg-ikagiyen ku diyà keniyu. Tapay dé nekekuwa da sa untung da. 17Dodoo amuk egpeulanen yu sa kekaen yu anì sumimbà yu daa, suwat yu owoy diepug yu ma, 18anì endà metiigan sa liyu etaw duu sa kepeulan yu kekaen. Apiya di pa endà metiigan da duu, metiigan doo i Emà ta Nemula endà mehaa etaw, owoy begayan di ma kiyu untung.”
Ini Sa Igtulù I Hésus Denu Sa Pantiyali Etaw
(Lukas 12:33-34)
19Agulé guwaen i Hésus, “Yoko egtipon duu sa medoo pantiyali yu diyà tanà, enù ka medaetan danà kaba owoy meledak ma owoy mekuwa ma menakaw. 20Dodoo tipon yu polo sa pantiyali yu dutu langit dò danà yu egbael mepion. Amuk hediya, endà medaetan di danà kaba owoy endà ma meledak di owoy endà ma mekuwa di menakaw. 21Iya sa mepion egbaelan yu enù ka sumalà dé sa kenà sa pantiyali yu, iya ma sa kenà sa pedu yu.”
Ini Sa Balatan I Hésus Diyà Sa Keilag Mata
(Lukas 11:34-36)
22Agulé guwaen i Hésus, “Lagà palitaan diyà lawa yu sa mata yu enù ka iya sa iilag yu. Amuk mepion sa mata yu, lagà milegdaw sa langun lawa yu. 23Dodoo amuk medaetan sa mata yu, dumeleman sa lawa yu. Diya ma sa pedu yu, enù ka amuk eg-eked yu egpigtuu, deleman yu temù owoy tigtu medaet sa egbaelan yu.”
Ini Sa Igtulù I Hésus Denu Sa Medoo Langun Taman Ta
(Lukas 16:13; 12:22-31)
24Agulé guwaen i Hésus, “Endà mebaluy di amuk duwa sa kaunutan sa maama atung egsugùsuguen, enù ka sebaen daa sa eghiduwan di owoy sa sebaen egkelepuhan di. Sebaen daa sa egpangunutan di owoy sa sebaen eg-ekedan di. Hediya ma, endà ma mebaluy di amuk duwa sa kaunutan yu, ataw ka si Nemula ataw ka sa medoo pantiyali yu.
25“Na, iya sa pesuwan ku eg-ikagi a diyà keniyu, pelénég yu sa pedu yu denu sa hagtay yu. Yoko ma egkebukul la denu sa kaenen yu ataw ka sa ginis yu, enù ka amuk milagà sa igbegay i Nemula sa lalù ta owoy sa lawa ta, melemu ma sa kebegay di sa kaenen yu owoy sa ginis yu. 26Haa yu sa medoo manuk eglayanglayang. Endà eg-ohok da owoy endà ma egketu da, owoy endà ma duen sa taguan palay da. Dodoo egpekaenen i Emà ta diyà langit kagda. Labi pa endà ipaten di kiyu, enù ka uman yu pa milagà diyà sa medoo manuk. 27Apiya egkebukul yu egpenemdem sa kelalù yu diyà tanà, endà doo mesumpatan yu duu apiya sakaulas daa.
28“Yoko ma egkebukul la egpenemdem sa kenà yu kumuwa sa ginis yu. Haa yu sa medoo balangan keluwen egbulok mepion. Apiya di pa endà eggalebek da owoy endà ma eghabel da ginis, metolol da doo. 29Dodoo taa yu, hih, sa eg-ikagiyen ku diyà keniyu. Apiya di pa metolol sa ginis igluhub i Datù Salomon egoh anay, uman pa metolol sa keluwen épê bulok diyà sa ginis i Salomon. 30Nehagtay sa keluwen ini egoh di, dodoo simag, kuwaen etaw enù ka ulowen da diyà apuy. Na, amuk mepion sa kepeginis i Nemula sa keluwen endà melugay di diyà tanà, uman pa mepion sa kepeginis di keniyu, o medoo etaw tukééy kepigtuu.
31“Huenan di, yoko egkebukul la denu sa kaenen yu ataw ka sa inemen yu ataw ka sa ginis yu. 32Enù ka sa langun etaw diyà tanà endà egpigtuu, takà da egkebukul denu sa hagtay da. Dodoo netiigan i Emà ta diyà langit endà mehagtay yu amuk endà duen sa kaenen yu ataw ka sa ginis yu. 33Dodoo kiyu, udesi yu polo sa kedatù i Nemula owoy sa kepangunut yu diyà sa hagdi uyot. Amuk hediya, mebegayan di ma kiyu sa hagtay yu. 34Huenan di, yoko egkebukul la egpenemdem sa kelikutan tumebow diyà keniyu simag, enù ka mepion amuk egpenemdemen yu polo iya wé amuk tumebow. Yoko eg-uman duu sa kelikutan yu ini egoh di danà yu egkebukul denu sa endà pa eghauwen yu duu, enù ka enget doo sa kelikutan yu ini egoh di.”