Parallel

Matthew 5

5
Hay Nuntudtuduwan Jesus Hinan Way Nabillid
(Luke 6:20-23)
1Tinigon Jesus an dakol nadan tatagun nitnud i hiya ot umeh nan nabillid ot e umbun hidi. Ya eda nihaggon i hiya nadan itudtuduwana.
Hay Immannung An Umipa'amlong
(Luke 6:20-23)
2Ot itudtuduwana didan alyonay,
3Nadan tatagun inniladan mahapulday boddang Apu Dios hinan eda pangatan hinan pohdona ya diday mipa'amlong te diday middum hinan pun'ap'apuwana.
4Ya mipa'amlong bo nadan tatagun umukayungan te pa'amlongon Apu Dios dida.
5Ya mipa'amlong bo nadan mumpada''ul te midat i dida nan imbagan Apu Dios an idatna.
6Ya mipa'amlong bo nadan paddungnay na'agangan ya na''uwoh an mangat hinan pohdon Apu Dios te ma'at nan pinhodda.
7Ya mipa'amlong bo nadan hummo' hi ibbadan tagu te hom'on damdaman Apu Dios dida.
8Ya atbohdin mipa'amlong nadan mangiyohhah nomnomdan Apu Dios ta nan pohdona ya ammunay pohdondan aton te diday manigo i hiyah udum hi algo.
9Ya mipa'amlong bo nadan mangipanuh hinadan munhihiwwawan te diday mibilang hi imbabalen Apu Dios.
10Ya mipa'amlong bo nadan mipadildilah an gapuh nan pangatandah nan pohdon Apu Dios te diday middum hinan pun'ap'apuwana.
11Ot mipa'amlong ayu an ta'on on da'yu panadngolan ya paligaton hinadan tatagu an gapuh pangun'unudanyun ha"on. Ta dakol di adida ibagah adi maphod i da'yu an ta'on on agge immannung.
12Mu ta'on on athidi ya hanat mun'am'amlong ayu an ta'on on dakol di punligatanyuh tun luta ot ongal di gunggunayu hi ad abunyan. Athidiy ma'at i da'yu te ta'on on handidan propetah din nadne ya na'ahiwawanda damdama.
Hay I'aligan Di Ahin Ya Dilag
(Mark 9:50; Luke 14:34-35)
13Ya innayun bon Jesus an nuntuddun alyonay, Da'yun mangulug hinan itudtudu' ya umat ayuh nan ahin an mangipaphod hi tamtam di makan ya pangahin hinadan agge nalutu an umat hi dotag ta adi mabulu'. Ot maphod on athidiy a'atyu ta da'yuy gapunah ipaphodan di pangat di tatagu. Te onha ma'aan di tamtam nan ahin ot adi mabalin hi mibangngad. Ta ma''id mo ha iyusalana ta mitopal ta punhinggogoppa'an di tatagu.
14Ya atbohdin nipaddung ayuh nan dilag an dilaganay munhihillong ta paddungnay patalanyuy nomnom di tataguh tun luta ta way atondan manginnilan ha"on. Ta mipaddung ayu boh nan boblen wah nan uhhun di billid an ma'attigo. 15Ta umat hinan hilaw an tinolganyu'e ya adiyu e ipa''e mu onyuot ipattuk ta patalana nan bale. 16Ya atbohdin da'yu an mahapul an adiyu ipa'pa''e nan eyu napatalan ta tigon nadan tatagu nan maphod an pangatyu ta wan hi Apu Dios di dayawonda.
Hay Intuddun Jesus Hi A'at Nan Uldin
17Ya alyon bon Jesus di, Wan hay punnomnomyu ya alyonyu on immaliya' ta ma''ido' nan Nitudo' an Tugun ya nadan intanuddun nadan propeta. Mu adi athidi te hay gapunah immaliya' ya ta ipa'annung'un namin datuwe. 18Te ibaga' i da'yu an nan Nitudo' an Tugun ya adi mabalin an mahukkatan an ta'on on ha oha te ingganah mipa'annung an namin. Te gahin on mama''id hi ad lagud ya tun luta ya ahi mama''id nan uldin ta'un Judyu. 19Ot hay mahapul ya unudonyun namin nadan tugun Apu Dios te nan mangibahhoh nan ta'on on ha mabgawan i diyen tugun ya intuddunah diyen nibahhawanah nadan udum ta iyunnuddan hiya ya hiyay mipada"ul hinan pun'ap'apuwan Apu Dios. Mu nan tagun mangunud hi an namin nan tugun Apu Dios ya intudduna boh udum ta iyunnuddan hiya ya hiyay mipabaktuh nan pun'ap'apuwan Apu Dios. 20Ta hiya nan ibaga' i da'yu an mahapul an nipto' di pangun'unudyuh nan pohdon Apu Dios ya ahi mabalin an middum ayuh nan pun'ap'apuwana. Ta adiyu iyunnudan hinan pangat nadan Paliseu ya nadan muntudtuduh nadan uldin ta'un Judyu.
Hay Intuddun Jesus Hi A'at di Bungot
21Innayun bon Jesus an alyon di, Hay nitugun hinadan a'ammod ta'uh din nadne ya alyonday, Adi ta'u pumate te nan pumate ya mahumalya ta mipapate damdama. 22Mu ibaga' i da'yu an adi ammuna nan pumate hi madusa te ta'on on nan tagun bumungot hi ibbana. Ya atbohdin madusa ta miyeh impilnu nan tagun mamihupihul hi ibbanan tagu ya nan mangibagah ma''id ha in'innilada. 23Ya onha hinan pangi'ayanyu hinan idawatyun Apu Dios hidih nan pangidawatan hi mi'nong ya nipadih an nipanomnom i da'yu an waday numbahulanyuh nadan ibbayu 24ya maphod on ayu ni' umeh nan tagun numbahulanyu ta munhapit ayuh maphod ya ahi ayu mohpe mumbangngad ta idawatyu nan i'nongyu. 25Ya wada'ey nangidalom i da'yu ya gahin di agagga ya da'yuy e mi'hapit i hiya ta adi miluh an miyeh nan huwis. Te niluh'e mon niyeh nan huwis ya mipibalud nan waday bahulna. 26Ya umannung an mihaha"ad ayuh baludan ta ingganah ikaluyun namin nadan bahulyu.
Hay E Pangidinongan Hinan Pumbahulan
27Alyon bon Jesus di, Hay oha boh intugundah din nadne ya alyonday, Adi ayu umiluktap. 28Mu ibaga' i da'yu an ta'on on ammuna nan nunhiglan omnon di ohan lala'i i ha tinigonah babai ta pohdonan ilo' ya numbahul te ayna damdama inilo'. 29Ta hiya nan onha hanan matay gumalat hi pumbahulan ya udu'dulnay ukiton ya intopal te udu'dulnay mapilok di ohan mata mu hanan mitopal an namin di adol hi impilnu. 30Ya atbohdi an wa'et nan winawwan an ta'ley gumalat hi pumbahulan ya udu'dulnay putulon ta ta'on on mapukulan mu ta adi mitopal an namin di adol hi impilnu.
Hay A'at Di Bolhe
(Matthew 19:3-12; Mark 10:2-12; Luke 16:18)
31Ya innayun bon Jesus an alyon di, Hay nitugun boh din nadne ya onha waha lala'ih naminhod an mangibolheh#5:31 Hay pangalin di udum hinan bolhe ya hiyan. ahawana ya hay mahapul hi atona ya ena alan ha itud'an di eda pumbolhayan ya indatnah nan babai ta mangipa'innilan numbolheda. 32Mu ibaga' i da'yu an mumbahul nan lala'i an namaag ya imbolhena nan ahawana an ta'on hi agge inluktap diyen ahawana ya hidiyen nangibolhayana di gumalat hi pumbahulan nan babain ahawana hi'on mumbintan te hidiyen babai ya mibilang hi nunluktap ya atbohdih nan lala'in pumbintanana.
Mahapul An Ipa'annung Nan Ibaga
33Ya inalin bon Jesus di, Hay intugun bon di a'ammod ta'uh din nadne ya alyonday, Adiyu ibahhon aton nan insapatayun Apu Dios. 34Mu hay alyo' i da'yu ya wada'ey pinhodyun aton ya adi mahapul an isapatayun Apu Dios. Ya adiyu bo isapatah ad abunyan te hidiy pun'ap'apuwan Apu Dios. 35Ya adiyu bo isapatah tun luta te ta'on on hitu ya wadah Apu Dios. Ya ta'on on hi ad Jerusalem ya adi mabalin te hiya an na'abbaktun Patul ya hidiy boblena. 36Ya ta'on on alyonyuy hay adolyuy pangisapataanyu ya adi mabalin te ta'on onha ohah nadan ubanyu ya adiyu abalinan an mangipangitit. 37Ot hay maphod ya adiyu isapata ta namaag ya alyonyuy, O ato'. Mu adiyu'e aton ya alyonyuy, Adi' aton. Ta adiyu pamaag hi o o, ya dee mannot an adiyu aton te nan layah ya tamun di diyablu.
Hay Tugun Jesus Hi Maphod An Aton
(Luke 6:29-30)
38Ya innayun bon Jesus an alyon di, Hay oha bon nitugun hidin nadne ya onha nan ohan tagu ya piniloknay matan nan ibbana ot mahapul an miballoh ta mapilok boy matan diyen tagu. Ya atbohdih nan nanuntuk hi ohan tagu ta waday na'aan hi bobana ya mahapul an miballoh ta waday ma'aan hi boban damdaman diyen himmuntuk. 39Mu hay alyo' i da'yu ya adiyu iballoh nan adi maphod an inat nan ibbayun da'yu an umat i ha waha manipak hi tamelyu ya iyabulutyu ta ta'on hi pi'tipakna boy bahhelna. 40Ya wada'e boy mangidalom i da'yu ta alyonday pi'yaladay lubungyu ta mibayad hi moltayu ya indatyu. Ya ta'on on nan gottap nan lubungyu ya inyabulutyu hi'onda pi'yala. 41Ya onha waha tindaluh piliton da'yun mangdon hi makutuna hi ohay kilumitlu ot ta'on hi'onyu inayun an idatong hinan umayana. 42Ya wada'ey mun'odo i da'yu ya idattanyu. Ya atbohdih nan bumanoh an pabanohanyu ta adiyu pihulon dida.
Hay Pamhodan Hinadan Tatagun Agge Naminhod I Dita
(Luke 6:27-28,32-36)
43Inalin bon Jesus di, Hay nitugun boh din nadne ya alyonday, Pohpohdonyu nadan naminhod i da'yu. Ya ahiwawanyu nadan humihiwon da'yu. 44Mu hay ibaga' i da'yuh ad uwani ya hanat ta'on on nadan ma'ahihhiwon da'yu ya ipatigoyuy pamhodyun dida. Ya hanada'en mamalpaligat i da'yu ya idasalanyuot ta wan hom'on Apu Dios dida. 45Te atonyu'ehdi ya hidiyey atigana an imbabale da'yun Ama ta'un hi Apu Dios. Te limmuna nan algo ta pun'algawan an namin di tatagu an ta'on on nadan ma"id ha pamhodda i hiya. Ya atbohdi an ipa'alinay udan ta usalon an namin di tatagu an ta'on on nadan adi maphod di pangatda. 46Te onha ammuna nadan naminhod i da'yuy pohpohdonyu ot ma''id ha idat Apu Dios hi gunggunayu. Te nganney numpahhiwanyu hinadan alyonyuy nabahulan an hanadan naminhod i diday pohpohdonda ya abuh. 47Ya atbohdi hi'on ammuna nadan i'ibayu hi apngaonyu te nganne damdamay numpahhiwanyu hinadan agge nanginnilan Apu Dios an athidiy pangatda. 48Ta hiya nan mahapul an nipto' di pangatyu ta umat hi pangat Ama ta'u an hi Apu Dios.