Parallel

Hidin Hopapna 1

1
Hay Nunlumuwan Apu Dios Hi An Namin An Wada
1Hidin hopapna ya limmun Apu Dios di ad abunyan ya tun luta 2mu ma''id ni' ha naputu' hi a'at tun luta. Te namaag ya on adallodallom an liting ta nunhiglan munhihillong. Ya nan Espiritun Apu Dios ya umanin'innabat hinan tu'yap di liting an umat hinan dibdib.
Hay Hopap Di Algo
3Ya alyon Apu Dios di, Mawaday patal. Ya nawada. 4Ya maphod di nanigona i diyen patal. Ot punhiwwayona mohpe nan patal hinan hilong 5ta waday mapatal ya mahdom hinan hin'algawan. Ta hidiyey hopap di algo an mihipun hinan mun'ahdom ta ingganah nan mun'ahdom bo i diyen nabiggat.
Hay Na'at Hinan Mi'adwah Algo
6Ya alyon bon Apu Dios di, Mawada ha pumbattanan nan liting ta munduwa. 7Ta wadah nan bugut an alpuwan di udan ya nan liting mo tuwalih tun luta. Ya hidiyey na'at. 8Ot ngadanan Apu Dios hidiyen numbaktu hi ad lagud. Ta hidiyey mi'adwah algo an nihipun hinan mun'ahdom ta ingganah nan mun'ahdom bo i diyen nabiggat.
Hay Na'at Hinan Mi'atluh Algo
9Ya alyon bon Apu Dios di, Ad uwani ya pohdo' an ma'amung nan liting hinan nunda''ul ta mabudhan nan luta.#2 Peter 3:5 Ya na'at. 10Ot ngadanana nan mamaga hi luta ya nan na'amungan di liting hi baybay. Ya maphod di nanigon Apu Dios i diyen a'atna.
11Ya alyon bon Apu Dios di, Humango ayuh tun lutay nat'onat'on an holo' ya mitanom an makan ya kayiw ya bungbunga"an an waday buwada ta mabalin an minaynayun an waday humangoh tun luta.
Ya hidiyey na'at. 12Ta himmangoday nat'onat'on an nitanom an waday buwada ya nat'onat'on bon bungbunga"an ta mabalin an minaynayun an waday humangoh tun luta. Ya maphod di nanigon Apu Dios i dadiyen himmangoh tun luta. 13Ta hidiyey mi'atluh algo an nihipun hinan mun'ahdom ta ingganah nan mun'ahdom bo i diyen nabiggat.
Hay Na'at Hinan Mi'apat Di Algo
14Ya alyon bon Apu Dios di, Mawadaday dilag hi ad lagud ta mapto' an waday hilong ya ahi nan mapatal ya ta panginnilaan bo hi bilang di algo ya bulan hinan hintawon. Ya panginnilaan boh nan ma'ma'at an umat hi ahiliya' ya nan algo an pundayawan 15ya ta buminang hi ad lagud ta madilagan tun luta. Ya hidiyey na'at.
16Ta winadan Apu Dios nan duwan o''ongal an dilag an nan algo an manilag hitun lutah nan mapatal ya nan bulan an manilag hitun luta hinan mahdom. Ya winadana bo nadan bittuwon. 17Ot iphodnan ipanuh dadiye hi ad lagud ta dilaganda tun luta 18ta nat'on nan manilag hinan mapatal ya nat'on boh nan mahdom. Ta nihiwwe nan hilong hinan mapatal. Ya tinigon Apu Dios dadiye ya maphod. 19Ta hidiyey mi'apat hi algo an nihipun hinan mun'ahdom ta ingganah nan mun'ahdom bo i diyen nabiggat.
Hay Na'at Hinan Mi'alimah Algo
20Alyon bon Apu Dios di, Mawadaday dakkodakkol ya nat'onat'on an munhituh nan nalitingan. Ya hay dakkodakkol bon nun'apaya'an ta ahitatayyapanday udum. 21Ta limmun Apu Dios di nat'onat'on an wah nan baybay an o''ongalday udum. Ya atbohdin limmuna nadan nat'onat'on an nun'apaya'an. Ya tinigona ya maphod di a'atda. 22Ot wagahana didan namin an alyonah nan wah nan nalitingan di, Hanat munholag ayu ta miwakat ayuh nadan nun'albong. Ya atbohdin winagahana nadan nun'apaya'an ta dumakoldah tun luta. 23Ta hidiyey nagibbuhan nan mi'alimah algo an nihipun hinan mun'ahdom ta ingganah nan mun'ahdom bo i diyen nabiggat.
Hay Na'at Hinan Mi'anom Hi Algo
24Alyon bon Apu Dios di, Mawadadah tun lutay nat'onat'on an animal ya nadan udum an mungkaddapan. Ya na'at boh diye. 25Ya maphod hi nanigon Apu Dios i dadiyen winadana.
26Ya alyona boy, Ad uwani ya hay taguy lumuwon ta'u ta umatda i dita'u an ingohonday a'at ta'u. Ta diday ukod hi an namin nadan wah nan baybay ya nadan nun'apaya'an ya an namin nadan animal ya nadan mungkaddapan.
27Ta athidi an limmun Apu Dios di tagu an impaddungnay a'atdah nan a'atna. Ta hay limmuna ya lala'i ya babai.#Matthew 19:4; Mark 10:6 28Ot wagahan Apu Dios didan alyonay, Hanat munholag ayu ta dumakol ayu ta lo'tat ya nipong ayuh tun luta ta da'yuy ukod hitun luta. Ya da'yu boy ukod hi an namin an wah nan baybay ya nadan nun'apaya'an ya nadan animal ya nadan mungkaddapan. 29Ot inayun bon Apu Dios an alyon i diday, Nomnomnomonyu an indat'un da'yu nadan waday bunganan nun'itanom ya ta'on on nadan bungbunga"an ya limmu' ta pangalanyuh anonyu. 30Mu nadan holo' ya nadan udum an nitanom ya winada' ta anon nadan animal ya nadan nun'apaya'an ya nadan mungkaddapan.
Ya an namin dadiyen inalin Apu Dios ya na'at. 31Ya tinigon Apu Dios dadiyen namin an limmuna ya anakkaya an ma"aphodda. Ta hidiyey nagibbuhan nan mi'anom hi algo an nihipun hinan mun'ahdom ta ingganah nan mun'ahdom bo i diyen ibiggatana.