Matteüs 27:46

Matteüs 27:46 NBG51

Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel