Lukas 4

4
De verzoeking in de woestijn
1 # Matt. 4:1; Mark. 1:12 Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid,
2waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. #Ex. 34:28; 1 Kon. 19:8En Hij at niets in die dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg Hij honger.
3En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt.
4Maar Jezus antwoordde hem: #Deut. 8:3; Matt. 4:4Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God.
5En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien.
6En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil;
7dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.
8Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: #Deut. 6:13; 10:20; 1 Sam. 7:3U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.
9En hij bracht Hem naar Jeruzalem en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werpt U Zich dan vanhier naar beneden,
10want er staat geschreven #Ps. 91:11dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven om U te bewaren,
11en dat zij U op de handen dragen zullen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.
12Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Er is gezegd: #Deut. 6:16U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.
13En toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij Hem tot een bepaalde tijd.
Het begin van Jezus' prediking
14 # Matt. 4:12; Mark. 1:14; Joh. 4:43; Hand. 10:37 En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
Jezus in Nazareth verworpen
16 # Matt. 13:54; Mark. 6:1; Joh. 4:43 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, #Neh. 8:5,6en Hij stond op om te lezen.
17En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18 # Jes. 61:1 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden #Matt. 11:5om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19 # Jes. 42:7; 61:1,2 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22En zij betuigden Hem allen hun instemming en #Jes. 50:4; Matt. 13:54; Mark. 6:2; Luk. 2:47verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: #Joh. 6:42Is Híj niet de Zoon van Jozef?
23Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben #Matt. 4:13dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u #Matt. 13:57; Mark. 6:4; Joh. 4:44dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren #1 Kon. 17:7; Jak. 5:17veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,
26en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfath bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe.
27Ook waren er #2 Kon. 5:14veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.
30Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.
De eerste genezing op de sabbat
31 # Matt. 4:13; Mark. 1:21 En Hij daalde af naar Kapernaüm, een stad in Galilea, en onderwees hen op de sabbatdagen.
32 # Matt. 7:29; Mark. 1:22 En zij stonden versteld van Zijn onderricht, want Zijn woord was met gezag.
33 # Mark. 1:23 En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon had, en die riep met luide stem:
34Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God.
35Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen.
36En zij werden allen erg verbaasd.#4:36 werden … verbaasd - Letterlijk: er kwam verbazing over … Zij spraken met elkaar en zeiden: Wat is dit voor woord, dat Hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij weggaan?
37En de roep over Hem verspreidde zich naar elke plaats in de omgeving.
De schoonmoeder van Petrus
38 # Matt. 8:14; Mark. 1:29 Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging Hij naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen Hem om hulp voor haar.
39En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en diende hen.
40 # Matt. 8:16; Mark. 1:32 Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; #Mark. 7:32; 8:23,25en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen.
41 # Mark. 1:34; 3:11 Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat Hij de Christus was.
Prediking in heel Galilea
42 # Mark. 1:35 Toen het dag geworden was, ging Hij naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats. De menigten zochten Hem en kwamen bij Hem en probeerden Hem tegen te houden, opdat Hij niet van hen weg zou gaan.
43Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden.
44En Hij predikte in de synagogen van Galilea.

Nu geselecteerd:

Lukas 4: HSV

Markering

Deel

Kopiëren

None

Wil je jouw markerkingen op al je apparaten opslaan? Meld je aan of log in

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid