Johannes 17
HSV

Johannes 17

17
Het hogepriesterlijk gebed
1Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, #Joh. 12:23; 13:32het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,
2 # Ps. 8:7; Matt. 11:27; 28:18; Luk. 10:22; Joh. 3:35; 5:27; 1 Kor. 15:25; Filipp. 2:10; Hebr. 2:8 zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.
3En #Jes. 53:11; Jer. 9:23dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
4 # Joh. 13:32; 14:13 Ik heb U verheerlijkt op de aarde. #Joh. 4:34; 19:30Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.
5En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid #Joh. 1:1,2; 10:30; 14:9die Ik bij U bezat voordat de wereld er was.
6Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen.
7Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt.
8Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, #Joh. 16:27en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt.
9Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.
10En #Joh. 16:15al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij; en Ik ben in hen verheerlijkt.
11En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.
12 # Joh. 6:39; 10:28; 18:9 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. #Jes. 8:18; Hebr. 2:13Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat #Ps. 109:8de Schrift vervuld wordt.
13Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben.
14Ik heb hun Uw woord gegeven, #Joh. 15:19en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.
15Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.
16Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
17Heilig hen door Uw waarheid; #Joh. 8:40Uw woord is de waarheid.
18 # Joh. 20:21 Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19 # 1 Kor. 1:2,30; 1 Thess. 4:7 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21opdat zij allen #Joh. 10:38; 14:11; Gal. 3:28één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
24 # Joh. 12:26; 14:3 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.
25Rechtvaardige Vader, #Joh. 15:21; 16:3de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, #Vers 8; Joh. 16:27en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.
26En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling

Moedigt jou aan en daagt je uit om elke dag gemeenschap met God te zoeken.


YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid.