Kolossenzen 1

1
Afzenders, geadresseerden, groet
1Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus, en Timotheüs, de broeder,
2aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolosse zijn: #Rom. 1:7; Gal. 1:3; Efez. 1:2; 1 Petr. 1:2genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Dankzegging voor geloof, liefde en hoop in de gemeente
3 # Efez. 1:15; Filipp. 1:3; 1 Thess. 1:2; 2 Thess. 1:3 Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden,
4omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen,
5vanwege de hoop #1 Petr. 1:4die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie.
Evangelieverkondiging door Epafras
6Dit is naar u toe gekomen zoals ook in de hele wereld, #Mark. 4:8; Joh. 15:16en het draagt vrucht zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen.
7Zo hebt u het ook geleerd van #Kol. 4:12; Filem. vs. 23Epafras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is.
8Hij heeft ons ook uw liefde in de Geest bekendgemaakt.
Voorbede om bevestiging in het geloof
9 # Efez. 1:15 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken #1 Kor. 1:5dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
10 # Gen. 17:1; 1 Kor. 7:20; Efez. 4:1; Filipp. 1:27; 1 Thess. 2:12 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk #Joh. 15:16vrucht draagt en groeit in de kennis van God,
11terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.
12Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.
13 # Efez. 2:4; 1 Thess. 2:12 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk #Matt. 3:17; 17:5; 2 Petr. 1:17van de Zoon van Zijn liefde.
14In Hem hebben wij de verlossing, #Hand. 20:28; Efez. 1:7; Hebr. 9:14; 1 Petr. 1:19door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.
Christus, Eerstgeborene van de schepping en Hoofd van Zijn gemeente
15 # 2 Kor. 4:4; Filipp. 2:6; Hebr. 1:3 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, #Openb. 3:14de Eerstgeborene van heel de schepping.
16 # Gen. 1:3; Ps. 33:6; Joh. 1:3; Efez. 3:9; Hebr. 1:2 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.
17En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.
18 # Efez. 1:22; 4:15; 5:23 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, #1 Kor. 15:20; Openb. 1:5de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
19Want het heeft de Vader behaagd dat #Joh. 1:14,16; Kol. 2:9in Hem heel de volheid wonen zou,
20 # 2 Kor. 5:18; 1 Joh. 4:10 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door #Jes. 9:6; Joh. 16:33; Hand. 10:36; Rom. 5:1; Efez. 2:14vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.
21En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend,
22in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, #Luk. 1:75; Efez. 1:4; 5:27; 2 Tim. 1:9; Tit. 2:12om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen,
23 # Joh. 15:6 als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.
Lijden en taak van Paulus
24 # 2 Kor. 7:4 Nu verblijd ik mij in mijn lijden #Efez. 3:13; Filipp. 2:17; 2 Tim. 2:10voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, #Rom. 12:5; 1 Kor. 12:27; Efez. 4:12; 5:23ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente.
25Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig #Rom. 16:25; Efez. 1:9; 3:9; 2 Tim. 1:10; Tit. 1:3; 1 Petr. 1:20de taak in de dienst van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen,
26 namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, #Matt. 13:11maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen.
27 # 2 Kor. 2:14 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u,#1:27 onder u - Of: in u. #1 Tim. 1:1de hoop op de heerlijkheid.
28Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus.
29Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.

Nu geselecteerd:

Kolossenzen 1: HSV

Markering

Deel

Kopiëren

None

Wil je jouw markerkingen op al je apparaten opslaan? Meld je aan of log in

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid