BINZEN 1
RENGMA-BSI
1
Nyhunkeshü Rüla
1Binzen ka Sunggigü le tsangdan lo kezü gü thyüshü, 2kazü gü le a-zoja thame ndi lo nrun lo züda gü le tha aphu jehen pe züntin tse; lo Sunggigü kapu güle zü so nnu hü. 3Tsüka Sunggigü le, “Ben lolo,” tsonshü, tsontsin ben chwiryü la. 4Sunggigü le keben gü tsü shwi a-kenyü la; tson-o a-le kezün gü nyu keben gü khikho kecha thyü shü. 5Lo Sunggigü le keben gü pe “Nhenyu,” lo kezün gü pe “Kheje” tse kolo. Khejegwen le gü la-o lonyü le ryülo- tsüle jon keri gü.
6Lo Sunggigü le, “Zü jonyu cheng no bin lo, lo tsüno zü kenjün kho kenyhun thyü pe kechacha thyü lolo,” tsonkeshü ka tsühon tselo. 7Tson-o Sunggigü le cheng thyülo-o zü tsüso kebin dan lo a-hensin kebin dan khikho kecha thyülo. 8Lo Sunggigü le cheng tsü pe “Tsang” tse kolo. Khejegwen le gü lao lonyü le ryülo-- tsüle jon kenyhun gü.
9Tson-o Sunggigü le, “Tsang hensin zü dan no tsun-o bin nme ka kequen lo lao kazü kesin no chwiryü lolo,” tsonshü ntsin tsühontse lo. 10Sunggigü le n yon kesin gü pe kazü tse kolo, lo zü tsun kequen kelo gü pe züda tse kolo. Lo Sunggigü le tsü shwi a-kenyü la. 11Tson-o Sunggigü le, “Kazü günyu shye nsha shü kehü lo a sha nsha shü kehü tehen lihi-e no yhun shülo,” tsonzo keshü ka tsü hontselo. 12Tson-o kazü gü le tehen kechacha aphu nyhunshü, lo Sunggigü le tsü shwi a-kenyü la. 13Khejegwen le gü lao lonyü le chwiryü-- tsüle jonshen gü.
14Lo Sunggigü le, “Tsangge keben no chwiryü kezün gü nyu keben khikho kecha thyülo; lo anyugun no zansüdan, gwenkho kechacha dan, keben jon dan lo chen dan thyü lolo, tsonshü; 15anyugun no tsangge ben-o keben khipe kazü gü tsülo”— tsontsin tsühontse lo. 16Tson-o Sunggigü le keben keda kenyhun thyüshü, gonkvu kethyü gü no nhenyu, lo keben kerho gü no khejenyu keda thyü lo tseshü; a-le shenyü dan ko thyüshü 17Sunggigü le tsü dan no kazü ben nrün genyu pe tsangge shüshü, 18tsüno nhenyu lo kheje ketsen, lo kezün nyu keben khikho la nrün genyu. Lo Sunggigü le tsü shwi a-kenyü la. 19Khejegwen le gülao lonyü le chwiryü-- tsü le jon zi gü.
20Lo Sunggigü le, “Keyhun ronzin kebin kechacha kethyü kechon no zü nyu kesü thyülo; lo kazü so tsangne ki tegü no kesü thyülo.” 21Tson-o Sunggigü le züda nyu zürin dan, lo zünyu yhunkehü nyukhu kechacha aphu, lo a-sekin kepfü tegü kechacha thyüshü. Lo Sunggigü le tsü shwipe a-kenyü la. 22Tson-o a-le jochü pe anyugun aphu tsüo zünyu yhun kehü nyukhu aphu no chvü kenye pe züda gü kesü thyülo, lo a-le tegü dan no chonkenye lolo tse zochü. 23Kejegwen le gü la-o lonyü le chwiryü-tsü le jon pvün gü.
24Lo Sunggigü le, “Kazü gü no nyukhu kechacha kethyü aphu: senru lo tehen thyü, keda lo keshe aphu no chwiryü lotse shü”, tsontsin tsü le tsonlo. 25Tson-o Sunggigü le tsü aphu thyü shü. Lo a-le tsü shwi a-kenyü la.
26Tson-o Sunggigü le zo, “Ngun temi thyüshü tile nu; Au no ngun hontse lo ngun rhenrhü hontse ti. Au no tsehü, tegü lo nyukhu aphu, senru lo tehenthyü keshe keda so gon ti.” 27Tsü hontse Sunggigü le a-hontse kethyü temi nyhun shü. A-le peche nme lo tenu nme nyhun shü; 28lo Sunggigü le jochü pe au tsüo, “Hai nyenyu kechon no binlo, tson-o hai tsipwen no kazü kesü thyüo tsü senlo lo. Ale hai pe tsehü, tegü, lo kazü so kehü kerhün ronzin kebin aphu kentsen gü thyü shü laso. 29Ale hai no tyü nrün genyu shye lo terasha kechacha aphu ndo shü laso. 30Ai tehen thyü, tegü, lo npfü kehü nyukhu aphu genyu jonyü kenjvü pe no a-chvü thyü lotse nda shü laso. 31Sunggigü le a-le thyü keshü shwi shü a-kenyü sala. Khejegwen le gülao lonyü le chwiryü”, tsüle jon tsero gü.

Rengma Naga CL Bible - KENSHÜN LESÜ CL Bible

Copyright © 1995 by The Bible Society of India
Used by permission. All rights reserved worldwide.

KENSHÜN LESÜ CL Bible (BSI) အကြောင်းကို ပို၍ သင်ယူပါ။