A Damira 1:9

A Damira 1:9 AKS

Alla kumara ikɔ ko: «Ji mɛn ye san kɔrɔ, wo bɛɛ ye ladɛn yɔrɔ kelen dɔ, kosa gbelemala ri bɔ gbɛ ma.» A ka a fɔ ɲa mɛn ma, a kɛra ten.
AKS: Alla la Kitabu Seniman
မျှဝေရန်