Sam 2
WNCB
2
1Dasingge katum aminu dongu kuupbamdane nanata sanga yamandet taknga tasinangge natake yandekaing?
Dasingge aminu waakwakga sanga sanga tasinangge natake wamu moo yandekaing?
2Kingu kepna kepna yuaingga amak tasinangge tandakngakaing.
Tandakngake waaminda natdetdeu takngatukan natake Buyambam tapatane umana tasiwan maiwikge kepie tawakaing.
Gatu aminu tapatu Anututa tasiwan ita aminu kuupbam kakuya tasiwik kapa dakngakuu,
King yuaingga aminu waapatane umana kuut tasiwan maiwikge kepi tawakaing.
3Tawake waaminda anzing yakaing, “Ita ninu panggaganuwawa yuamangge nindane katakngin unekan wambuu waitdetna.
Gatu ita nau takngatuta kepinin unekan wapbuu sandetna,” ngang yakaing.
4Unzing yawan kake Anutu yekaune Kingu kopsa yuak kapata
ayanimike sapdut wam yaninggak.
5Yanike ita musiaatang toknga siknga natayamuke wamu kekeknga siknga aknga yaninggak.
Yanike itane kaanga akngata tasiwan asiknga gwaukaing.
6Ngan, ita wamu kekeknga siknga waaknga anzing yanikut, “Nata aminu tapatu King dakngawikge aapa gwa yawa yuak.
Nata nina tewa Saion kep komune yuak. Ninane tawan takwan daka unin.”
7Siwan Kingu waapata anzing yakut,
“Apmanu nata wamu Buyambam tapata nanikuunin yakapit.
Ita na King dakngawitde natake anzing nanikut, ‘Ga natane waaknga. Nata gatane nangga dakngake yuat.
8Gata na nanikwaiwinu
katum aminu kuupbam keu kaukaut nana aminu gae gamit.
Gama gata aminu kepna kepna nana kuupbam kakuya tasiya.
9Kakuya tasike gata musipbaatangu waaminde butaya natake katakga kekeknga sikngaapata kayuya.
Kayuke gata waaminu pake matekmateknga zipbuya. Unzing aminda gapma kwatan gwen zipbukaing binga,’ ngang nanikut.”
10Siwan wamu waaknga natake ginu King aminda maak gwaang pake yuyukza tapan nomatayok.
Ngan, ginu kepna kepna yuainggane tupan amin, ginda wamu aaknga natake, Yako, ngang natake akgwautnong.
11Ginda Anutuekan akgwauke ie gepbiatang koyutnong.
Koyuke ie asatnake ngana ie gatu apbaknganong.
12Ginda itane waakngae asinimbaknganong.
Ita musiptok ginde natapsak.
Dasingge, ita musiptou zaat natandaman ginda akumning.
Siwan ngana aminu Anutue gepbiatang koyukengu, waakwakga apbaknganing.