តំបន់សារព័ត៌មាន

Press_image

ដោយ​ផ្អែក​ទៅលើ​ព្រះគម្ពីរ​តាមរយៈអ៊ីនធើណេត Bible.com កម្មវិធី​ព្រះ​គម្ពីរ​ត្រូវ​បាន​ចែក​ចាយ​ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ ហើយ​អាច​តម្លើង​នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ​គ្រប់​ប្រភេទ។ កម្ម​វិធី​ព្រះ​គម្ពីរ​អនុ​ញ្ញាត​អោយ​​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ ចែក​ចាយ​ខ​គម្ពីរជាមួយ​នឹង​បណ្ដាញ​សង្គម​របស់​ខ្លួន អាច​កត់​ចំណាំ​ខគម្ពីរ​ដែល​ខ្លួន​ចូល​ចិត្ត និង​ធ្វើ​អ្វី​ផ្សេងៗ​ទៀត​ជា​ច្រើន — ទាំង​អស់​នេះ​អាច​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​គ្រប់​គ្រងការ​កើន​ឡើងនៃស្ថាន​ភាព​​ជីវិត​ដែល​មាន​លក្ខណៈចល័ត។

ថ្ងៃ​នេះ​នៅ​សហគមន៍ YouVersion


ធនធាន​សារព័ត៌មាន


រូប​តំណាង និង​រូប​ភាព YouVersion

  • ទាញយក

    រូប​សំគាល់ Bible App

  • ទាញយក

    ការប្រមូលរូបភាព ៖ ឧបករណ៍ផ្សេងៗ

  • ទាញយក

    ការ​ប្រមូល​រូបភាពៈ Lifestyle


Media Coverage Links

ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ជាមួយ YouVersion?

support.youversion.com


ជុំវិញ​វែបព័ត៌មានទាក់ទងមក​កាន់​សារព័ត៌មាន