मत्‍ती 1

1
येशुगी दुङ्‌ज्‍यी़त् १-१७
1येशु ख्रीष्‍ट् दाऊद् धङ् अब्राहाम्‍गी ज्‍यी़त्‍ल कीब बेत्। खोङ्‌गी दुङ्‌ज्‍यी़त् हीन्‍दुक् झ्‍यीन युङ्‌गेन् बेत्। 2अब्राहाम्‍गी भु इसहाक् बेत्। इसहाक्‍की भु याकुब् बेत्। याकुब्‍गी भु यहुदा धङ् ॱनी ॱयोङ्‌म आक् यो़प्‍प बेत्। 3ॱनी यहुदागी भु पेरेस् धङ् जेरहा बेत्। ॱनी हुब ॱङीबी़ आम दी तामार् बेत्। पेरेस्‍की भु हेस्‍रोन् बेत्। हेस्‍रोन्‍गी भु आराम् बेत्। 4आराम्‍गी भु अम्‍मीनादाब् बेत्। अम्‍मीनादाब्‍गी भु नहशोन् बेत्। नहशोन्‍गी भु सल्‍मोन् बेत्। 5सल्‍मोन्‍गी भु बोअज् बेत्। हुगी आम दी राहाब् बेत्। बोअज्‍गी भु ओबेद् बेत्। हुगी आम दी रुथ् बेत्। ओबेद्‌गी भु यीशै बेत्। 6यीशैगी भु ज्‍याबु दाऊद् बेत्। दाऊद्‌गी भु सोलोमन् बेत्। सोलोमन्‍गी आमे छ्‌योबु ॱएम्‍मा दी उरीया हीङ्‌गो़प्‍प बेत्। 7सोलोमन्‍गी भु रहबाम् बेत्। रहबाम्‍गी भु अबीया बेत्। अबीयागी भु आसा बेत्। 8आसागी भु योसाफात् बेत्। योसाफात्‍की भु योराम् बेत्। योराम्‍गी भु उच्‍चीया बेत्। 9उच्‍चीयागी भु योताम् बेत्। योताम्‍गी भु आहाज् बेत्। आहाज्‍गी भु हीजकीया बेत्। 10हीजकीयागी भु मनश्‍शे बेत्। मनश्‍शेगी भु आमोस् बेत्। आमोस्‍की भु योशीया बेत्। 11योशीयागी भु येकोनीया धङ् ॱनी ॱयोङ्‌म आक् यो़प्‍प बेत्। हुबे ङोल इस्राएली घयेत् बेबीलोन्‍गी लुङ्‌बल खेरक्‍की ठीक्‍प बेत्। 12हुनी हुदु येकोनीयागी भु शाल्‍तीयेल् कीब बेत्। शाल्‍तीयेल्‍की भु यरुबाबेल् बेत्। 13यरुबाबेल्‍की भु अबीउद् बेत्। अबीउद्‌गी भु एल्‍याकीम् बेत्। एल्‍याकीम्‍गी भु आजोर् बेत्। 14आजोर्की भु सादोक् बेत्। सादोक्‍की भु आखीम् बेत्। आखीम्‍गी भु एलीउद् बेत्। 15एलीउद्‌गी भु एलाजार् बेत्। एलाजार्की भु मत्‍थान् बेत्। मत्‍थान्‍गी भु याकुब् बेत्। 16याकुब्‍गी भु मरीयम्‍गी छ्‌योबु युसुफ् बेत्। ॱनी येशु ख्रीष्‍ट् मरीयम्‍ल कीब बेत्। 17हुन्‍दुक् झ्‍यीन अब्राहाम्‍नी झ्‍यीनी दाऊद् थुक्‍ल मीदोक् च्‍युप्‍स्‍यी, ॱनी दाऊद्‌नी झ्‍यीनी बेबीलोन्‍ल ठीक्‍पे यङ्‌गी धी़ थुक्‍ल मीदोक् च्‍युप्‍स्‍यी, ॱनी हुनी झ्‍यीनी ख्रीष्‍ट् थुक्‍ल मीदोक् च्‍युप्‍स्‍यी यो़क्‍केन् बेत्।
येशु ख्रीष्‍ट् कीये लेमु १८-२५
18येशु ख्रीष्‍ट्‌की कीये लेमु हीन्‍दुक् झ्‍यीन झ्‍युङ बेत्। येशुगी आम मरीयम्‍ल युसुफ्‌की धर् तान यो़प्‍प बेत्। ॱनी युसुफ्‌तङ् भालीन् झ्‍यीन जोम् जोम्‍ले एल्‍ला मरीयम्‍ल भुजीम च्‍येन यो़प्‍प युसुफ्‌की ॱह घोव बेत्। हुगो म दी धम्‍बे थुगी भुजीम च्‍येन यो़प्‍प बेत्। 19ॱनी युसुफ् को़न्‍ज्‍योक्‍की क धङ् धम्‍ल चीगेङ्‌गी मी ढङ्‌बु झ्‍यीनी, मीङेङ्‌गी लेमु मत् झ्‍यीब, ॱसोप्‍ल मरीयम् ॱलो़ तोङ्‌ज्‍ये ॱनो़ब झ्‍यीब बेत्।
20ॱनी हीगी ढीक्‍ल युसुफ्‌की ॱनोक्‍सम् गज्‍येन् तङ बेत्। ॱनी हुगी यङ्‌ल ॱङीनम्‍ल चोव ज्‍यीन्‍दक्‍की भङ्‌ज्‍येम्‍ब च्‍यीक् इगीनी मल्‍ल युङ्‌न, हुगी युसुफ्‌ल दाऊद्‌गी ज्‍यी़त् युसुफ् रङ् हुगी भुमु हुगो ठीक्‍पल तव ॱमत् ॱस्‍यो़प्‍प, हुगो रङ्‌गी ॱनमल ठीक्। हुगी ढोप्‍पे भीज हुगो धम्‍बे थुगी च्‍येबे भीज बेत्। 21हुगो भु बेत्। ॱनी हुगी मीङ् दील रङ्‌गी येशु सीन्‍न तोज्‍यीत्। हुगी खोङ् रोरङ्‌गी मीस्‍सीर् घयेत् दीक्‍पे लक्‍नी छी थर्वल तो़ङ्‌गेन् बेत् झ्‍यीब बेत्। 22ॱनी हीगी ढीक्‍ल एल्‍लादु चोव ज्‍यीन्‍दक्‍की कलुङ् ॱस्‍यो़क्‍केन् च्‍यीक्‍ल ॱङो़स्‍स्‍यी हीगो ॱस्‍यो़त्‍तु ची़प्‍प बेत्।
23भुमु नज्‍युङ्‌म च्‍यीक्‍ल भुजीम थो़न्‍न, भु च्‍यीक् कीगेन् बेत्। हुगी मीङ् दील इम्‍मानुएल् सीक्‍केन् बेत्। (यशैया ७:१४)
हीगी धो़न् दी को़न्‍ज्‍योक् हज्‍यरङ्‌दङ् दल यो़क्‍केल्‍ल सीक्‍केन् बेत्। ॱनी हीगो डुबल हुगो झ्‍युङ बेत्।
24ॱनी युसुफ् ॱङीत् सेप्‍प बेत्। हुनी चोव ज्‍यीन्‍दक्‍की भङ्‌ज्‍येम्‍ब दीगी ॱङाबे केच्‍च्‍य दील नेन्‍न मरीयम् ॱनमल ठीक्‍प बेत्। 25ॱनी नम् भीज दी की की थुक्‍ल युसुफ् मरीयम्‍दङ् मुल छ्‌योबु छ्‌युङ्‌मे लेमु डस्‍सी दी मत् झ्‍यीब बेत्। ॱनी भीज दी कीनी, मीङ् दील युसुफ्‌की येशु सीन्‍न ताब बेत्।

Áherslumerki

Deildu

Afrita

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion notar vafrakökur til að sérsníða upplifun þína. Með því að nota vefsíðu okkar samþykkir þú notkun okkar á vafrakökum eins og lýst er í persónuverndarstefnu okkar