AmaHubo 23

23
UJehova ungumalusi omuhle
Ihubo likaDavide.
1 UJehova ungumalusi wami,
angiyikuswela.
2 Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza;
uyangiyisa ngasemanzini okuphumula.
3 Ubuyisa umphefumulo wami;
uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe.
4 Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa,
angesabi okubi, ngokuba wena unami,
intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza.
5 Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami;
ugcoba ikhanda lami ngamafutha;
indebe yami iyachichima.
6 Impela okuhle nomusa kuyakungilandela
imihla yonke yokuphila kwami;
ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade.

I-YouVersion isebenzisa amakhukhi ukuze ukwazi ukwenza isipiliyoni sakho. Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, wamukela ukusebenzisa kwethu amakhukhi njengoba kuchaziwe kuNqubomgomo yethu yoBumfihlo