Bereshis 36:3

Bereshis 36:3 OJB

And Basemat Bat Yishma'el, achot Nevayot.
OJB: Orthodox Jewish Bible
分享