Yuh 1
XED

Yuh 1

1
Yesu Kristi ná, gwaɗa Lazglafta ya
1Daga taŋtaŋ mamu gwaɗa#1:1 Ngha ta aya 14.. Kawadaga tsa gwaɗa ya nda Lazglafta. Tsa gwaɗa ya ta nzakway ka Lazglafta. 2Daga taŋtaŋ, kawadaga tsa gwaɗa ya nda Lazglafta. 3Nda tsatsi magafta Lazglafta ta inda skwiha. Haɗ skwi magaf Lazglafta kul haɗ tsatsi wa. 4Ma tsatsi zlrafta hafu. Tsa hafu ya ta nzakway ka tsuwaɗaka mnduha. 5Tsa tsuwaɗak ya ta tsuwaɗakaku ma grusl, walaŋ a grusl ta ksafta ɗekɗek wa.
6Ka zlagaptá sana mndu ta hgə lu ka Yuhwana ghunaf Lazglafta. 7Ka sagha tsi ŋa nzaku ka masləmtsəka tsuwaɗak, kada zlghafta inda mnduha nda ma tsatsi. 8Tsatsi a tsa tsuwaɗak ya wu, zlagap ŋa ga masləmtsəka tsuwaɗak tsatsi.
9Tsa tsuwaɗak ya ná, vərɗa tsuwaɗak ya. Ma saghani ta ghəŋa haɗik ka tsuwaɗak tsi ta mnda səla.
10Tsaw tsa gwaɗa ya ná, nda ghada nzakwani ma ghəŋa haɗik, kabga nda tsatsi magafta lu ta ghəŋa haɗik. Nziya nza tsi tsatsaf a mnduha wa. 11Saghani da mnduha, ka kwalaghuta mnduha ta tsuʼafta. 12Lagha gwal ta tsuʼafta, ka zlghaftá hgani. Ŋa tsahaya, ka vlaŋtá tsi ta həŋ ta mbrakwa nzaku ka zwana Lazglafta. 13Nza a həŋ ka zwanani manda ya ta yagata mnda səla, manda ya ta kumə mndu a wu, ama sagha da Lazglafta manda ya ta kumə tsatsi. 14Tsa gwaɗa mnə lu ya kay ná, ka mbəɗavaftá tsi ka mndu, ka nzata mataba mu. Nda ndəgha nda zɗakatahuɗi, nda kahwathwata. Nda ngha mu ta glakwani, glakwa zwaŋ turtuktuk ghunaf Da ya. Zɗakatahuɗani nda kahwathwatani katakata ya.
15Ka gwaɗatá Yuhwana ta nzakway ka masləmtsəkani baŋluwa. «Wana tsa mndu mnə yu kazlay: Tsa mndu ta sagha nda hula ɗa ya ná, malaghumala ta iʼi, kabga mamu tsatsi ma kɗaku lu ka yatá iʼi kəʼa ya kay.» 16Dagala zɗakatahuɗani katakata, tfamaghatfa ta wi demdem, ta gɗagɗa ta vlamatá zɗakatahuɗani. 17Nda ma dzva Musa vlata Lazglafta ta zlahu, ka sagha zɗakatahuɗi nda kahwathwata nda da Yesu Kristi. 18Haɗ mndu ta kɗə walaŋtá nghaŋtá Lazglafta wa. Tsa zwaŋ turtuktuk ya ta nzakway ka Lazglafta, ta nzaku ma ghuva Da ya, tsatsi ta mnaŋtá nzakwa Lazglafta.
Gwaɗa Yuhwana
Mat 3:1-12, Mak 1:1-8, Luk 3:1-18
19Wya gwaɗa mna Yuhwana ma ghunadaghata gwal dagaladagala ma la Yahuda ma Ursalima ta gwal dra skwi ŋa Lazglafta, nda la Levi. Ka lagha həŋ da ɗawaŋta da tsi: «Wa kagha na?» ka həŋ. 20Ka mnatá Yuhwana ta kahwathwata, manana a ta həŋ wa. «Kristi a iʼi wu,» kaʼa klinistá ghəŋani ta həŋ. 21«Tsa wa kagha ɓa? Iliya ka rki?» ka həŋ nda tsi. «Vani a iʼi wu,» ka Yuhwana nda həŋ. «Anabi ka rki?» «Vani a iʼi wa.» 22«Wa kagha ka ŋni dzaʼazlay nda gwal ta ghunagaŋnaghata ɓa? Wa iʼi ka va kagha na?» ka həŋ nda tsi kay guli. 23«Iʼi ná,
“lwi ta guguɗaku ma mtak yu,
leleʼanawa tvi ŋa mgham#1:23 Ngha ta Isaya 40:3.”» kaʼa nda həŋ,
manda ya mnə anabi Isaya. 24Mataba tsa mnduha ghunadap lu da Yuhwana ya, mamu la Farisa. 25Ka ɗawglaŋtá həŋ da Yuhwana, «Wana Kristi a iʼi wu ka ka, ta Iliya a yu wu ka ka, anabi a yu wu ka ka guli, ŋaw ta maga ka ta batem ɓa?» ka həŋ nda tsi. 26«Iʼi ná, nda imi ta magə yu ta batem. Mamu sana mndu mataba ghuni kul snaŋtá kuni. Tsatsi ta sagha nda hula ɗa. 27Ra a yu ka plaptá zuʼa ɓaɓahani wu,» kaʼa nda həŋ. 28Ma Betani maguta tsa skwiha ya, ta ɓla ghwa Zurdeŋ, ma vla magay Yuhwana ta batem.
Yesu Kristi ná, Zwaŋa Lazglafta ya
29Gamahtsimani ka nghə Yuhwana ta Yesu ta sagha da tsi. «Wana zwaŋa tuwaka Lazglafta ta klaghutá dmakwa mnduha. 30Tsatsi tsa mndu mnə yu kazlay: Mamu sana mndu ta sagha nda hula ɗa ta malaghutá iʼi, mamu tsatsi ma kɗə lu ka yatá iʼi kəʼa ya kay. 31Iʼi guli ná, si sna a yu kazlay: Tsatsi ya kəʼa wa. Nana saghasagha yu da maga batem ma imi na ná, ŋa snanamtá la Israʼila nzakwani,» kaʼa. 32Ka Yuhwana guli mantsa: «Nda ngha yu ta Sulkum ta saha daga ta luwa manda ghərbuʼ, ka nzafta tida. 33Si sna a yu kazlay: Tsatsi ya kəʼa wu, ka mnihatá Lazglafta ta ghunaftá iʼi ŋa maga batem ma imi ya kazlay: Tsa mndu dzaʼa nghaŋta ka ta saha Sulkum ka nzafta tida ya, tsatsi ta dzaʼa maga batem nda Sulkum nda ghuɓa, kaʼa. 34Ka nghaŋtá yu manda va tsaya. Nana mndu na ná, Zwaŋa Lazglafta ya, ka yu ta ghəŋani.»
Taŋtaŋa duhwalha Yesu
35Gamahtsimani, ka vradaghata Yuhwana kawadaga nda gwal his mataba duhwalhani da va tsa vli ya. 36Nghayni ta Yesu ta labə mantsa: «Wa a zwaŋa tuwaka Lazglafta,» kaʼa. 37Snaŋta tsa duhwalha his ya ta tsa gwaɗa Yuhwana ya, ka laghu həŋ mista Yesu. 38Kəʼa ka Yesu mbəɗavata, ta nghə tsi ná, ta dzaʼa mistani həŋ. «Nu ta zbə kuni ɓa?» kaʼa nda həŋ. «Maləma ɗa! Ga ta nzakwa ka na?» ka həŋ nda tsi. 39«Saghawasa ka nghanata kuni ɓa!» kaʼa nda həŋ. Ka laghu həŋ mistani, ka nghanatá həŋ ta vla nzakwani. Ta fitik hawu ta nzemndi fwaɗ vli nda tsa. Ka kɗiŋtá həŋ ta vaghay kawadaga nda tsi.
40Mataba tsa mnduha his ta snaŋtá gwaɗa Yuhwana ka laghu mista Yesu ya ná, tekw Andre ta nzakway ka zwaŋamani ma Simuŋ Piyer. 41Tiŋəl ŋa zwaŋamani Simuŋ sliʼafta tsi ka laghwi da mnay. Kaʼa mantsa: «Slafsla ŋni ta Almasihu,» kaʼa. Tsaya ta nzakway ka «Kristi.» 42Ka kladaghatá tsi da Yesu, na ghur nghaŋta Yesu, kaʼa nda tsi mantsa: «Simuŋ! Zwaŋa Yuhwana ka, Kefas dzaʼa hga lu ta kagha,» manda mnay kazlay: Pala kəʼa ya. 43Gamahtsimani, dzaʼa da Galili yu, ka Yesu. Ka guyatá tsi nda Filip, «mbaɗa mista ɗa,» kaʼa nda tsi. 44Tsa Filip ya ná, mnda luwa Betsayda luwa i Andre nda Piyer ya. 45Tahula tsa, ka guyatá Filip nda Natanayel guli. «Slanaghasla ŋni ta tsa mndu vindaf Musa ta gwaɗa ta ghəŋani ma deftera zlahu nda ya ta mnə la anabi ta gwaɗa ta ghəŋani ya kay. Yesu zwaŋa Yusufu mnda la Nazaret ya,» kaʼa nda tsi. 46«Mndərga wati skwi ya ɗina dzaʼa sabi ma luwa Nazaret na?» ka Natanayel nda tsi. «Sawi ka nghanata ka ɓa!» ka Filip. Ka sliʼaftá tsi ka lagha. 47Nghay Yesu ta laghani, «wana vərɗa mnda la Israʼila kul haɗ sana skwi ŋa tsanavata,» ka Yesu nda Natanayel. 48«Ga snaŋta ka ta iʼi na?» ka Natanayel nda tsi. «Aʼa! Ngha a yu ta kagha ta nzaku mista ghuraf ma kɗə Filip ka hga kagha ya ra!» ka Yesu nda tsi. 49«Maləma ɗa! Kagha ná, Zwaŋa Lazglafta ka, mghama la Israʼila ka,» ka Natanayel nda Yesu. 50«Zlray kagha ta zlghay tsa ɓa, kabga mnay ɗa kazlay: Nda ngha yu ta kagha mista ghuraf kəʼa? dzaʼa nda ngha ka ta skwiha ta malaghutá tsaya,» ka Yesu nda tsi. 51Ka Yesu sganaghata mantsa: «Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, dzaʼa nda ngha kuni ta gunatá luwa buwaŋ ŋa ŋla duhwalha Lazglafta, ŋa saha taŋ ta ghəŋa Zwaŋa mndu,» kaʼa.

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


了解更多Hdi: Deftera Lfiɗa Dzratawi的详情

YouVersion 使用 cookie 来个性化你的体验。使用我们的网站,即表示你同意我们根据我们的隐私政策来使用 cookie。