E Nevi Zmluva pal o Romanes 2014 (NZR)

Romani: Romanes (Karpatský) [Carpathian Romani]

Đọc bản này: E Nevi Zmluva pal o Romanes 2014

Rómčina, Vychodoslovenská E Nevi Zmluva

This translation, published by The Word for the World Slovakia, was published in 2014.

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact The Word for the World, Slovakia at www.romanibiblia.org.

Slovo pre Svet na Slovensku vydával tento preklad v roku 2014.

Keby ste si chceli objednať kópiu, napíšte prosím Slovo pre Svet na Slovensku, o.z. na adresu: Soľ 134, 094 35 Soľ.

Nhà phát hành

Copyright ©The Word for the World International, 2013. All rights reserved.

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Dawro New TestamentE Nevi Zmluva pal o Romanes 2014Makua New TestamentNgindo New Testament 2015ጌኤዦ ማፃኣፖ

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!