Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam (jbsv)

Jarai

Đọc bản này: Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam

Hră Pơblang Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam Tơlơi Jơrai jing sa Hơdrôm Hră pơblang phrâo abih bang mơ̆ng khul tơlơi pơhiăp phŭn (Hêbrơ, Aramit, laih anŭn Grek). Ñu pơrơđah tơlơi kiăng laĭ hăng djă pioh hơdră pơrơđah tơlơi pơhiăp phŭn. Anai jing hră pơblang djơ̆ hăng amuñ đŏk biă mă yơh, laih anŭn ăt pơdjơ̆ hăng tơlơi pơhiăp tơlơi Jơrai rơnŭk anai, laih anŭn ăt pơdjơ̆ hăng hơdră kơƀah kiăng tal pơhrăm tơlơi Jơrai phara. Hră Pơblang Yang Đar Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam Tơlơi Jơrai tŭ pơblang yua mơ̆ng pô pơblang tơlơi Jơrai pô hrŏm hăng tơlơi djru yom pơphan mơ̆ng ƀing rơgơi pơblang Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam Wycliffe hăng ƀing thâo hluh tơlơi pơhiăp, ăt tŭ yua mơ̆ng hơdră hơdraĭ rơnŭk anai mơ̆n.

The Jơrai Bible Standard Version is an all-new Jơrai Bible translation. It was translated from the original biblical languages (Hebrew, Aramaic, and Greek), and faithfully expresses the closest meaning of the original languages in modern Jơrai. This is the most accurate and readable Jơrai version available today, meeting the needs of Jơrai speakers at different educational levels. The Jơrai Bible Standard Version is translated by a mother-tongue translator, in consultation with linguistic experts and translation scholars from Wycliffe Bible Translators, and takes advantage of the most up-to-date technology.

Nhà phát hành

© 2013 Jơrai Bible Association

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!