Ó Cuinn Tiomna Nua 1970 (OC1970)

Gaeilge [Irish Gaelic]

Đọc bản này: Ó Cuinn Tiomna Nua 1970

Tiomna Nua 1970

Ba é Cosslett Ó Cuinn (1907-1995), ministéir in Eaglais na hÉireann, a d'aistrigh Tiomna Nua tar éis dó post mar Ollamh le Gréigis an Bhíobla a ghlacadh i 1961 ag Coláiste na Tríonóide, Áth Cliath. Tá an t-aistriúchán bunaithe ar Revised Standard Version an Bhéarla agus ar an nGréigis príomhdha. Blas Ultach atá ar an leagan. D'fhoilsigh Cumann Gaelach na hEaglaise (Irish Guild of the Church of Ireland) é i 1970 le cabhair ón Hibernian Bible Society (a nglaotar an National Bible Society of Ireland anois air).

New Testament 1970

Tiomna Nua (New Testament) was translated by Church of Ireland minister Cosslett Ó Cuinn (1907-1995), after he took up the post of professor of Biblical Greek at Trinity College, Dublin in 1961. It is based on the Revised Standard Version (RSV) in English and the original Greek. It has a distinct Ulster dialect. It was published in 1970 by Cumann Gaelach na hEaglaise (Irish Guild of the Church of Ireland) with the assistance of the Hibernian Bible Society (now called the National Bible Society of Ireland). 

Nhà phát hành

National Bible Society of Ireland

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Ó Cuinn Tiomna Nua 1970

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,009
Tổng số ngôn ngữ:1,363

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!