Bible en langue guiziga (BEGDC)

South Giziga

Đọc bản này: Bible en langue guiziga

Ɓi mudumbuŋ naŋ

Yawwa, yeme ndrahay, wurenna, kum maslufaka ɗerewol hana na, a cira ndra hiri le haɗa, ɓa i ɓukum ɓi ngi slra, ndra mugoko di hã vi mbeˀ mbeˀ dana na. Hana na, i ƁIMUTOHO MIPAL tuwa so, mbiɗeˀvra, Ɓimutoho ngi Bumbulvuŋ, Mingiɓi ngi Bumbulvuŋ, ndra mukutukoko di ti yam ar gojogoɗ, a ziko le. A zilaka ti mi frasẽ Bible. Mujumom ngi ga slra ngi mbiɗa Ɓimutoho hana, i Cikil ngi misikristu gizigahay wal wal haɗa (Eglises), yo Jumo mi ngi mbiɗi Ɓimutoho ngi Kamerun (Alliance Biblique du Cameroun), Jum ngi mbiɗi Ɓimutohohoy wal wal ar duniya (Societe Biblique Universelle), waɗ jini maso ti jiviɗ mekelem wal wal tisi cikil ngi misikristuhoy. Ɓimutoho Mipal, ndra mumbuɗoko di tir mi frasẽ na, i wuɗam ɓa a kirih kileŋ avu mi Heber ati mi Grek, mi micikiɗeffehey na ta. I mbuɗoko mingiɓi hana tir ɗerewol mipal mazilaka «Ɓimutoho, TOB.» Ɓimutoho mazilaka TOB hana, i slra Cikil ngi misikristu Protestaŋ ati Katolikey migaka jom arleˀe. Yo ɓa ngi vula ndra kefek ngi cine mingiɓi mutuwaˀ tuwaˀ ngir Ɓimutoho TOB vuna na, i slufam Ɓimutoho mipal mekelemey le ti sukwi wal wal haɗa ma. Gwat mekelemey ar ɗerewol Jumo’ay Nawaya, misi i ngiɓamˀay zleˀe ara ŋwaˀ t’aruŋ na, wurenna, i jumom le ar wuluk purla. Kaɓa ani: Musuwun ˀUf ngi Bumbulvuŋ (Saint Esprit) na, i zilaka ˀUf (ˀUf Mipal, ˀUf ngi Bumbulvuŋ, ˀUf ngi Buymisemuŋ). Bumbulvuŋ mijina ndra ɓa i ndiram purla ar wuluk misenna na, i gakaŋ sise le.

I ra gaka sise haɗa da mizli muzloko virzi ngi wuluk ngi ga slra hana.

I ra gaka sise haɗa da mizli mupura ɗerewoloy ndra mimbiɗaka taŋ gar na.

Yo sise da mizli wal wal haɗa muvulam ndra mi ngi kutihey, mi ngi vula gidaŋ ati mi ngi vula sin ti jiviɗ wal wal gar.

Sise da mizli gar midiram dibiɗ vur ndra, ɓa i ndiloko zuy zuy ti dumvu ndra ar kiɗa mi ngi slra misenna.

Yeme ndrahay, gwat madiɗa ndra mawuɗam wurenna so na, anja misikristuhoy gar a diram dibiɗ, ɓa mizli ndrahay, mitiɓihey ati mitiɓihey ta gar na, a hiɗikaka Ɓimutoho misenna, a slufaka, a gam di slra, ɓa ngi biga ndra jiviɗ mezle ngi laha musuɗuk ndrahay.

Nhà phát hành

Bible Society of Cameroon

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

BIBALDA TA PELDETTABafia New TestamentBible en langue BuluBible en langue guizigaDii New TestamentEjagham New TestamentFulfulde BibleFulfulde DC BibleGhomala New TestamentKALATA KO SƆ̧Kalata Ko SƆ̧ DCKapsiki Bible with DCLe Bible en TupurriLe Nouveau Testament en langue VuteLimbum New TestamentMKPAMAṄ AMVOE Nouveau Testament en langue Ewondo 2012Mofa New TestamentMofu Gudur New TestamentNew TestamentNouveau Testament DoyayoNouveau Testament en GuidarPeere Nt& PsalmsRévision de la Bible Fulfulde Adamaoua utilisant l'écriture ArabeSamba Leko New TestamentƊû na sɗik na wiini Alaw

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,013
Tổng số ngôn ngữ:1,365

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!