ᐅᔅᑭ ᑎᔅᑌᒥᓐᑦ (MCNT)

Nēhinawēwin [Cree: Moose]

Đọc bản này: ᐅᔅᑭ ᑎᔅᑌᒥᓐᑦ

Moose Cree New Testament

About Moose Cree

Moose Cree is one of the Algonquian languages of Canada in the same family as Algonquin, Ojibwe, Naskapi and Atikamekw, spoken largely at the southern tip of James Bay around Moose Factory. The area is located in what was named Rupert’s Land under British colonial rule. The people in this area were introduced to Christianity by missionaries. Most associated with the Anglican Church although a few Catholic missions were also active. Like other First Nations associated with protestant missions, the speakers of Moose Cree use the Syllabic script developed by James Evans.

About This Translation

This New Testament is a reprint of the 1876 edition translated by John Horden. The reprint includes some minor edits and updates. It was published by the Canadian Bible Society in 1991. If you are interested in obtaining a printed copy of this New Testament, please contact the Canadian Bible Society at http://www.biblescanada.com.

Copyright Information

The text of the Bible in Moose Cree is in the public domain.

Nhà phát hành

Canadian Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Chishemanituu Utayimuwin: Kaa Uskaach TestamentGelulg Glusuaqan: Gisiteget Agnutmugsi'gwGodim Ukauhiit Gospelit Hitamanguyun Apostlit HavaangilluGûdib UĸausingitKanāci Kihci MasinahikanKice Manito Ocki OmirwatcimowinKije Manido Odikido8in: Ocki MazinaiganNǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'èOjibwe Kihcimasina'ikanPlains Cree Scripture Portionsᐅᒋᐺ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐᐅᔅᑭ ᑎᔅᑌᒥᓐᑦᐊᒡᓔᑦ ᐃᑦᔪᕐᖕᓁᑦᑐᑦᑲᓈᒋ ᑭᐦᒋ ᒪᓯᓈᐦᐃᑲᐣ

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!