Di Jamiekan Nyuu Testiment (JNT)

Jamiekan [Jamaican Creole English]

Đọc bản này: Di Jamiekan Nyuu TestimentKinh Thánh âm thanh: Di Jamiekan Nyuu Testiment

The Jamaican New Testament (Di Jamiekan Nyuu Testiment)

This translation, published by the Bible Society of the West Indies, was published in 2012.

If you would like to find out more, please visit the Bible Society of the West Indies at http://biblesocietywi.org/.

You can purchase a copy of this translation in the UK from the British & Foreign Bible Society, please visit http://shop.biblesociety.org.uk/.

Nhà phát hành

West Indies, Bible Society of the

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Di Jamiekan Nyuu Testiment

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!