A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis (LBD-EKU)

Lietuvių [Lithuanian]

Đọc bản này: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis

Biblija, arba Šventasis Raštas.

Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys.

Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas.

Redakcinė komisija: Vaclovas Aliulis, Albertas Latužis, Danielius Oželis, Petras Kimbrys (spec. redaktorius).

Atspausdintą Bibliją galite įsigyti apsilankę www.biblijosdraugija.lt.

Lithuanian Bible, Ecumenical edition

This version was first published in 1999 by the Bible Society of Lithuania.

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact the Bible Society of Lithuania at www.biblijosdraugija.lt.

Nhà phát hành

Bible Society of Lithuania

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas be Antrojo Kanono knygųA. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!