Tradução Brasileira (TB)

Português (Brasil) [Portuguese (Brazil)]

Đọc bản này: Tradução Brasileira

A Tradução Brasileira cumpriu importante papel no cenário eclesiástico da primeira metade do século 20. Infelizmente, porém, por volta de 1950, o interesse pela Tradução Brasileira havia caído drasticamente, o que acabou por determinar a sua retirada de circulação. A Sociedade Bíblica do Brasil decidiu relançar a Tradução Brasileira, em 2010. Houve, em relação à edição de 1917, as seguintes adequações: completa atualização ortográfica; grafia dos nomes próprios segundo o modelo da Almeida Revista e Atualizada; pequenas alterações gramaticais, incluindo casos de pontuação e do uso de iniciais maiúsculas e minúsculas. A Sociedade Bíblica do Brasil trabalha para que a Bíblia esteja, efetivamente, ao alcance de todos e seja lida por todos. A SBB é uma entidade sem fins lucrativos, dedicada a disseminar a Bíblia e, por meio dela, promover o desenvolvimento integral do ser humano. Você também pode apoiar a Causa da Bíblia! Quer saber mais sobre a Bíblia? Junte-se a nós em facebook.com/sbb.brasil.

Nhà phát hành

Sociedade Bíblica do Brasil

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Almeida Revista e AtualizadaAlmeida Revista e CorrigidaNova Almeida AtualizadaNova Tradução na Linguagem de HojeTradução Brasileira

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!