Dios Rimashcata Quillcashcami (QCA04)

Kichwa: Ura urcucuna [Cañar Highland Quichua]

Đọc bản này: Dios Rimashcata Quillcashcami

Callari Shimicunami

Biblía rimaica griego rimai “biblía” mantami shamun. Bibliaca achca librocunatami charin. Chaitaca israelcunapish, tucui criccunapish ashca valic cashcatami ricuchincuna.

Dios rimashcaca ishcai partepimi quillcashca: Ñaupa Testamento shinallatac, Mushuc Testamento. Shuc chuscu chunga Diospac Espíritu pushashca runacunami huaranga yalli huatacunapi quillcashca. Ñaupa Testamentoca hebreo rimaipi, quipa Testamentoca griego rimaipi quillcashca carca. Bibliaca shuc biblioteca shinami sucta chunga sucta librocunata charin.

Dios rimashcaca runa maimanta shamushcata, cai pacha jahua pacha ima shina ruhuarishcata, shinallatac angelcunamantami ricuchin. Dios rimashcami Dios-huan gentecunahuan ñaupa punzhacunamanta pacha ima shina apanacuna cashcata, ima shina quishpirina cashcata ricuchin. Shinallatac jahua pachamanta, ucu pachamantami ricuchin.

Cai Dios rimashcapica, mandashcacuna, israelcuna ima tucushca, arahuicuna, Dios ima nishcata huillashcacuna, alli huillaicuna, apostolcuna ima ruhuashcacuna, Pablo criccunaman quillcashca cartacuna, shinallatac quipa punzha ima tucuna cashcata quillcashcami tiyan. Shinallatac quipa punzhacuna ima tucuna cashcatami rimacun. Tucuri pangacunapica shuctac ricunacunapish tiyanmi.

Nhà phát hành

United Bible Societies

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Azərbaycan Bibliyası 2008Biblia Dios Habla HoyBiblia Dios Habla HoyBiblia MayaBiblia Reina Valera 1909Biblia Reina Valera 1960Biblia Reina Valera 1995Biblia del Oso 1573Dios Habla Hoy DKDios Rimashcata QuillcashcamiDios habla Hoy Estándar 1994Griffith John Wenli NTJarai NTLengua Sur (Enxet) Nuevo TestamentoMarshman-Lassar Wenli VersionNgünechen Tañi Küme DunguNivaclé BibleNuevo Testamento Toba SurQheshwa Biblia DCReina Valera ContemporáneaSomi He ƆToday's Dari VersionTraducción en Lenguaje ActualTraducción en Lenguaje Actual Interconfesionalمژده برای عصر جدیدព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធកែសម្រួល ២០១៦《文理和合譯本》俄羅斯正教文理《希臘原文新約聖經》附《官話聖詠經》包爾騰-柏漢理淺文理《新約聖經》北京官話譯本委辦譯本施約瑟淺文理聖經楊格非文理《舊約詩篇》淺文理和合《新約全書》湛約翰-韶瑪亭文理《新約全書》白日昇-徐約翰文理新約聖經神天聖書裨治文-克陛存文理《新約全書》

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!