Psalms in Braid Scots 1928 (Alexander) (SCOMP)

Lallans [Scots]

Đọc bản này: Psalms in Braid Scots 1928 (Alexander)

Rev T. T. Alexander

Rev. Thomas Thomson (T. T.) Alexander was born in 1881 at Penicuik, Midlothian in Scotland. He graduated from the University of Edinburgh in 1903. In 1907 he married Margaret Marwick in Edinburgh. He was ordained in Canada and served in Blackburn and then from 1911 in Orkney. In 1914 he went as a Church of Scotland missionary to Livingstonia, Zambia but returned to Scotland in 1915 when he fell ill. From 1922 to 1932 Rev T.T. Alexander served as minister at St Ninian’s Church, Leith. Rev T. T. Alexander died childless in Wantage, Oxfordshire in England on 14 June 1945.

Metrical Psalms in Braid Scots

When Rev T.T. Alexander served as minister at St Ninian’s Church, Leith he introduced services in Braid Scots. He translated 20 of the Psalms (Psalms 1, 8, 19, 40, 43, 46, 50, 65, 64, 90, 93, 100, 103, 121, 122, 124, 124, 126, 130 and 137) into metrical form in Scots, to be sung to well-known tunes. These were published as the “Metrical Psalms in Braid Scots”, by W. Chadwick in Edinburgh in 1928.

Digital Edition

Alexander’s Metrical Psalms were digitised by MissionAssist with the permission of his relatives. 

Nhà phát hành

MissionAssist

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

EasyEnglish Bible 2018Psalms in Braid Scots 1928 (Alexander)

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,009
Tổng số ngôn ngữ:1,363

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!