INDAGANO INYA:YA (KIJ1960)

Jita

Đọc bản này: INDAGANO INYA:YA

Emisango Jinu Jiboyerwe

Ebiboero binu ( ) ebyeresya ati, emisango jinu jiboyerwemo jitakuboneka mu maandiko ge bitabo aga kara cimwi. Banu be:igiye muno abe:ganirisya ati, byongesibwe inyuma ye miaka myafu na banu basubaga okwandika emisango ja Indagano Inya:ya.

Rora Yoana 8:1-11 na Mariko 16:9-22

Nhà phát hành

Bible Society of Tanzania

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Bibilia Ilagano Lya Kale 2015Biblia Habari NjemaBiblia Habari Njema: Toleo la KujifunzaBiblia Umwikemo 1996Dilagano Disha ku Wanhu woseEndagano Ehea 1995INDAGANO INYA:YAKirimi New TestamentKishambala New Testament 2005Kivunjo New Testament 1999LYAGO NIPIA MPOLA NANZIIZA KU ANTU TŨLŨ Kuntambo ya Kĩnilyamba 2009Lufingano LupyaMUMA MALER 2015NEAJEEDA EESH BEA BUUNEESSEANSukuma New Testament 2000Swahili Union Version

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!