Elizen Arteko Biblia (Biblia en Euskara, Traducción Interconfesional) (EABD)

Euskara [Basque]

Đọc bản này: Elizen Arteko Biblia (Biblia en Euskara, Traducción Interconfesional)

Elizen Arteko Biblia (EAB)

Se trata de la traducción de la Biblia en lengua Vasca, Euskera, auspiciada por la Sociedad Bíblica. La Traducción fue llevada a cabo por un equipo interconfesional de biblistas según las normas de cooperación para las traducciones bíblicas suscritas por las Sociedades Bíblicas Unidas y la Iglesia Católica.

Es una traducción de nivel medio alto en Euskera Batua, la lengua estandarizada por la Académia de la Lengua Vasca. Esta biblia se edita en edición interconfesional con los libros Deuterocanónicos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Nhà phát hành

Bible Society of Spain

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Bíblia Catalana, Traducción InterconfesionalDios Habla Hoy Con Deuterocanónicos Versión EspañolaDios Habla Hoy Versión EspañolaElizen Arteko Biblia (Biblia en Euskara, Traducción Interconfesional)Elizen Arteko Biblia (Biblia en Euskara, Traducción Interconfesional)La Biblia Hispanoamericana (Traducción Interconfesional, versión hispanoamericana)La Biblia, Traducción Interconfesional (versión española)La Palabra (versión española)La Palabra (versión hispanoamericana)

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!