Ang Biblia (1982) (ABHIL82)

Hiligaynon

Đọc bản này: Ang Biblia (1982)

Ang Biblia (AB) is a version of the Holy Bible in the Hiligaynon language using the formal equivalence principle of translation. This translation approach mirrors the formal characteristics of the Hebrew and Greek textual bases in terms of parts of speech, sentence construction, word order, and length of sentences. Therefore, readers of this translation are assured that the Ang Biblia version of the Holy Bible is a faithful and accurate translation.

Quotation Rights:

The AB text may be quoted (in written, visual, or electronic form) without requesting permission from the Philippine Bible Society provided that the number of verses does not exceed five hundred (500) and that the verses quoted represent less than half a complete book of the Bible. In all other cases, the user must first get permission from the Philippine Bible Society. Permission requests must be directed to: translations@bible.org.ph.

Acknowledgment must appear as follows on the copyright page of printed works using the AB text, or in a corresponding location when the AB is quoted in other media:

“Scripture texts are from the Ang Biblia © 1982 Philippine Bible Society, used with permission.”

When quotations from the AB are used for non-commercial or non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, presentation slides, and similar formats, a complete copyright acknowledgment is not required, but the initials “AB” must appear at the end of the quotation. 

Nhà phát hành

Philippine Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Ang Bag-ong Maayong Balita BibliaAng Biblia (1905/1982)Ang Biblia (1982)Ang Biblia, 2001Ang Biblia, 2011Ing Mayap a Balita BibliaMaayong Balita BibliaMaayong Balita nga Biblia (2012)Magandang Balita Bible (Revised)Magandang Balita BibliaMagandang Balita Biblia (2005)Marahay na Bareta BibliaMaung A Balita BibliaMaung a Balita BibliaSamarenyo Meaning-Based Bible (1984)Ti Baro a Naimbag a Damag BibliaTi Biblia (1973)

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!