Kanāci Kihci Masinahikan (KKMR)

Plains Cree

Đọc bản này: Kanāci Kihci MasinahikanKinh Thánh âm thanh: Kanāci Kihci Masinahikan

Western Cree Bible

(Roman script version)

About Western Cree

In reality, there is no such language as “Western Cree.” However, the western varieties of Cree, currently known as Plains Cree, Alberta Cree, Swampy Cree, and Woods Cree, have at times been lumped together under the term “Western Cree.”

About This Translation

A Bible was published in “Western Cree” in 1862 by the British and Foreign Bible Society. It had been translated by William Mason (a missionary ministering in Norway House) and particularly by his wife Sophia Thomas Mason (from Red River, whose mother was Cree), with substantial contributions by indigenous co-workers John Sinclair and the Reverend Henry Bird Steinhauer. This was the second Bible printed in a North American indigenous language. It was printed entirely in syllabics. This Bible was revised between 1904-1908 by Archdeacon MacKay and Richard Faries. This Bible has remained in use in Cree communities up to the present day. It has been out of print for several years, and there are frequent requests for copies. Minor corrections to spelling and punctuation have been done.

This edition in Standard Roman Orthography was generated automatically from the Syllabics edition.

If you are interested in obtaining a printed copy of this Bible, please contact the Canadian Bible Society at http://www.biblescanada.com.

Nhà phát hành

Canadian Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Chishemanituu Utayimuwin: Kaa Uskaach TestamentGelulg Glusuaqan: Gisiteget Agnutmugsi'gwGodim Ukauhiit Gospelit Hitamanguyun Apostlit HavaangilluGûdib UĸausingitKanāci Kihci MasinahikanKice Manito Ocki OmirwatcimowinKije Manido Odikido8in: Ocki MazinaiganNǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'èOjibwe Kihcimasina'ikanPlains Cree Scripture Portionsᐅᒋᐺ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐᐅᔅᑭ ᑎᔅᑌᒥᓐᑦᐊᒡᓔᑦ ᐃᑦᔪᕐᖕᓁᑦᑐᑦᑲᓈᒋ ᑭᐦᒋ ᒪᓯᓈᐦᐃᑲᐣ

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!