Godim Ukauhiit Gospelit Hitamanguyun Apostlit Havaangillu (Sperry)

Inuinnaqtun

Đọc bản này: Godim Ukauhiit Gospelit Hitamanguyun Apostlit Havaangillu

The Four Gospels and Acts in Inuinnaqtun

This is a digital copy of Godim Ukauhiit Gospelit Hitamanguyun Apostlit Havaangillu, or The Four Gospels and Acts in Copper Eskimo, published by the Canadian Bible Society in 1972. The text has been preserved as accurately as possible; only some punctuation and cross-references were changed during digitization.

If you are interested in obtaining a printed copy of this Bible, please contact the Canadian Bible Society at http://www.biblescanada.com.

Copyright Information

The Four Gospels and Acts in Inuinnaqtun © 1972 Canadian Bible Society.

The text of the Four Gospels and Acts in Inuinnaqtun that appears in this electronic format or website is for personal use only.

Up to five hundred (500) verses of the Bible text in any form (written, visual, electronic or audio) may be quoted without permission. The quoted verses may not be more than 50% of a complete book of the Bible, or more than 25% of the total text of the work in which they are quoted. Prior written permission must be obtained for any other use of the text. Copyright acknowledgement must in all cases appear on the title or copyright page.

For more information on copyright conditions or to apply, please contact info@biblesociety.ca.

Nhà phát hành

Canadian Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Chishemanituu Utayimuwin: Kaa Uskaach TestamentGelulg Glusuaqan: Gisiteget Agnutmugsi'gwGodim Ukauhiit Gospelit Hitamanguyun Apostlit HavaangilluGûdib UĸausingitKanāci Kihci MasinahikanKice Manito Ocki OmirwatcimowinKije Manido Odikido8in: Ocki MazinaiganNǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'èOjibwe Kihcimasina'ikanPlains Cree Scripture Portionsᐅᒋᐺ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐᐅᔅᑭ ᑎᔅᑌᒥᓐᑦᐊᒡᓔᑦ ᐃᑦᔪᕐᖕᓁᑦᑐᑦᑲᓈᒋ ᑭᐦᒋ ᒪᓯᓈᐦᐃᑲᐣ

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!