Khumi Common Language Bible (KCL02)

Khumi Chin

Đọc bản này: Khumi Common Language Bible

Khumi Common Language Bible

This translation, published by the Bible Society of Myanmar, was published in 2005.

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact the Bible Society of Myanmar at www.myanmarbible.com.

Nhà phát hành

Bible Society of Myanmar

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Common Language BibleFalam Common Language BibleHakha Common Language BibleJinghpaw Common Language Bible 2009Judson BibleKhumi Common Language BibleLacid Common Language BibleLhaovo Common Language BibleNgochang Common Language BibleSiyin BibleTedim BibleWa Common Language TranslationZotung Bible 2016

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!