Dhiata e Re Gegnisht Konstandin Kristoforidhi 1872 (DHRGKK72)

Shqip [Albanian]

Đọc bản này: Dhiata e Re Gegnisht Konstandin Kristoforidhi 1872

Ky botim vjen si një përkthim i Dhiatës së Re nga Konstandin Kristoforidhi në Gegërisht dhe botuar në 1872. Përgatitja për botim është kryer nga Z. Xhevat Lloshi dhe është botuar nga Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë.


This publication is a translation of the New Testament translated by Konstandin Kristoforidhi into Albanian Gheg and published in 1872. Mr. Xhevat Lloshi prepared the publication which was published by the Interconfessional Bible Society of Albania.

Nhà phát hành

Interconfessional Bible Society of Albania

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Bibla Shqip 2018 "Së bashku"Dhiata e Re Gegnisht Konstandin Kristoforidhi 1872Dhjata e Re 1827Evanghelu pi dupi Luka 2013Libra të Dhiatës së Vjetër të përkthyera në dialektin tosk nga Konstandin Kristoforidhi në 1884 (transliterim nga gërmat greke në latine)Psalmet Gegërisht - Konstandin Kristoforidhi 1872Psalmet Toskërisht Konstandin Kristoforidhi 1868

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!