Simanya Bauh (TBV)

Biatah Bidayuh

Đọc bản này: Simanya Bauh

Simanya Bauh ati darῠm Piminyu Biatah adi Madin inῠh pimindai adi bauh adi suba kiren ka kidaan ngga timatῠk rati bang bang piminyu so "orginal texts" pakai piminyu adi sanang dog mirati. Pimindai ati dῠh-i mun pimindai adi diῠ adi dog kadῠn "word for word translation". Ati ndi ayῠh ngga situngang-i darῠm abad ati pakai piminyu adi biasa daya biatah pakai madin. Darῠm ndai simῠnῠ, "spelling" agi dog ngatur isa daya ngatῠn bang bang piminyu adi dῠh samah rati pak adi ko dawῠ-i brimun "spelling". Mun 'angan' 'dang' 'ayo' 'bua' 'daya' 'buang' , nῠῠh siraru saru da-i. Di spelling bauh, 'angan' nῠῠh pakai kan nῠῠh nang adῠp nῠh angan ayῠh mandῠg, 'angan' rati-i kuu puan kah bara ngan; 'engan' rati-i tin engan puan kah tin kosong, 'dang' rati-i mbῠh sadang; 'dang' rati-i manuk bait kasong, sinadan anῠ adi dῠh manusia; 'ayo' rati-i dāng adi ata kudip; 'ayō' rati-i daya adi nῠῠh ayō puan kah daya adi ngga nῠῠh biayō ; 'bua' rati-i bua so andam; 'buwa' rati-i buwa kayuh puan kah buwa pimuruh; 'daya' rati-i daya manusia; 'deya' rati-i deya adi bireh adi ata kiris kan ata tawan; 'buang' rati-i ata sien buang tawῠh; 'buāng' rati-i dāng tarun adi bisa siῠ puan kah man manusia; 'buwang' rati-i buwang ramin. Ati kada suto-i adῠ. Sunggu kieh ndai-i simuti, kieh dῠh pakai 'diacritic signs' ngga gaya adi sungak yῠn barang bang piminyu. Di bang piminyu adi daya dῠh mirati, kieh pakai 'diacritic signs' ngga ngatῠn rati-i. Anῠ adi sanang daya mirati ayῠh mun mun-i, rabis-i kambῠi bang piminyu anῠ ndi adῠ buang ndi rati-i. 'Draft' pimindai ati ko dog 'reviewed' bara adi dog mien jadi bara adi tukang suba basa ka komῠnῠ dog nyibatur adῠp 'Consultants' so UBS. Kraja ati agi simuti isa pimindai ati pagῠng darῠm rati-i ngga anῠ di 'original texts'. 'Bible Society' harap pimindai ati darῠm-i dog basa ka dog birajar bisa bada daya mirati Simanya Bauh ati. Kieh bidua mite bara adi basa dapῠd darῠm Simanya Bauh ati agah pasar pinyabah adi nyiramat samῠn pingarap yῠn sopῠrῠg daya.

Nhà phát hành

Bible Society of Malaysia

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Alkitab Berita BaikAlkitab Berita Baik (+Deuterokanonika)Bup KudusBuuk Do KinorohinganKenyah New TestamentRengah JianSimanya BauhTanou Moonsoi Timugon

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!