Ikpa Mbuban Eyi Katolik (ANNa)

Obolo

Đọc bản này: Ikpa Mbuban Eyi Katolik

© The Nigeria Bible Translation Trust, 2013

Nihil Obstat: Rev. Fr. Jerome Awaji-imam Etenduk

Priest of Catholic Diocese of Port Harcourt

Imprimatur: +Most Rev. Dr. Camillus Archibong Etokudoh Catholic Bishop of Port Harcourt Diocese.

Approved for experimental use. 

New Testament originally published by International Bible Society 1991, The Nigeria Bible Translation Trust and Wycliffe Bible Translators, Inc. 1996, 2010.

Bible originally published by The Nigeria Bible Translation Trust and Wycliffe Bible Translators, Inc., 2013.

Nhà phát hành

Nigeria Bible Translation Trust

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

'Jee Hwi na Krre̱de̱ Be̱ne̱ a zhi RigweA̠lyiat A̠gwaza na di̠n Tyap: A̠li̠ka̠uli A̠faiBwaki KifwiyangBwok-basa Dagwi wuna-na-sira roso tanga pasEbe-No-Pfuasẹ Ishobọ OnogbọIkpa MbubanIkpa Mbuban Eyi KatolikIzere New TestamentKutsingken Ira Rimam ti Saen KyagNyaa Shɔɔ Ɓɔɔ Laa a ƁɛɛRɛn Kpan Nyu SuswɛTẹsitamenti Ikne n'Ọnu IkwereUngbamvu Ku Abachi Azhi Ahe̲he̲ Ka

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!