O dživdipe thaj buti e Isus Hristoski - Štar evangeliumura 2014 (Srbija) (SROM)

Romani: Gurbeti Arlija

Đọc bản này: O dživdipe thaj buti e Isus Hristoski - Štar evangeliumura 2014 (Srbija)Kinh Thánh âm thanh: O dživdipe thaj buti e Isus Hristoski - Štar evangeliumura 2014 (Srbija)

Превод 4 Јеванђеља на Ромски језик

У оквиру обележавања декаде Рома, Библијско друштво је започело превод четири Еванђеља на Ромски језик. Циљ Библијског друштва је да свим народима учини доступном Реч Божју на матерњем језику, тако да смо 2008. године започели рад на овом преводу. У пролеће 2010. године штампали смо пробно издање Еванђеља по Марку које је бесплатно подељено. Жеља нам је да почетком 2014. године изађе из штампе и превод сва четири Еванђеља.

© Библијско друштво Србијe 2014

Translation of the 4 Gospels into the Romani language

To mark the the Decade of Roma Inclusion 2005-2015, the Serbian Bible Society began a translation of the four Gospels into the Arlija dialect of the Balkan Romani language. The aim of the Bible Societies is to make the Word of God available to everyone in their native language, so in 2008 they began work on the translation, at Leskovac in southern Serbia. In spring 2010 a trial edition of the Gospel of Mark was printed, which was distributed for free. The translation of the 4 Gospels was printed in 2014.

© Bible Society of Serbia 2014

Nhà phát hành

Библијско друштво Србијe (Serbian Bible Society)

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

O dživdipe thaj buti e Isus Hristoski - Štar evangeliumura 2014 (Srbija)

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!