Română Noul Testament Interconfesional 2009 (BINT09)

Română [Romanian]

Đọc bản này: Română Noul Testament Interconfesional 2009Kinh Thánh âm thanh: Română Noul Testament Interconfesional 2009

Traducerea interconfesională a Noului Testament
Traducerea interconfesională a Noului Testament a fost recunoscută ca o necesitate de către Bisericile membre ale Societății Biblice Interconfesionale din România (SBIR), deoarece conformitatea cu textele originale ale Sfintei Scripturi putea înseamna, fără a înlocui Sfânta Scriptură folosită de Biserici, o micșorare a deosebirilor apărute de-a lungul istroriei bisericești. Această inițiativă constituie unul dintre cele mai importante proiecte ale SBIR.  Echipa de traducători a fost formată din șase teologi și lingviști de tradiții diferite, echipa de traducători a inlcus doi traducători romano-catolici, doi traducători ortodocși și doi traducători de tradiție evanghelică, toți lucrând sub supervizarea unui specialist în traduceri de la UBS. Traducerea a durat 4 ani și s-a finalizat în 2009. Publicată în această formă în 2010. Traducerea poate fi considerată un monument al colaborării dintre Biserici, deschizător de drum pentru un dialog ziditor.
© Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 2010

Romanian Interconfessional New Testament translation
The Interconfessional New Testament translation was regarded as a necessity by the member Churches of the Interconfessional Bible Society in Romania (IBSR). It was translated from the original texts to produce a Holy Bible, which without replacing the Holy Scripture used by different Churches, minimised the differences produced by church history. This initiative is the most important project of Interconfessional Bible Society of Romania (IBSR). The translation team was formed by six theologians and linguists from different traditions. The translation team included two Roman-Catholic translators, two Orthodox translators and two Protestant translators. All of them worked under the supervision of a translation consultant from the United Bible Societies (UBS).  The translation lasted 4 years and was completed in 2009, and the New Testament was published in 2010.  This translation can be considered a monumental achievment for collaboration between the Churches, opening the way for a real dialogue.
© Interconfessional Bible Society in Romania 2010

Nhà phát hành

Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR)

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru CornilescuEvanghelia pala o Marco 1996 (căldărarilor România)Evanghelia pala o Matei 1996 (ursarilor România)Română Noul Testament Interconfesional 2009Traducere Literală Cornilescu 1931

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!