E Nevi Viasta o Psalmo 2004 (KALD)

Romani: Kalderaš/căldărari [Romani: Kalderash]

Đọc bản này: E Nevi Viasta o Psalmo 2004

Ceci est l’édition du Nouveau Testament et Psaumes révisé. La traduction originale a été réalisée par Matéo Maximoff. Le livre des Psaumes a été publié pour la première fois par la Société biblique française en 1984 et le Nouveau Testament fut publié en 1995. Certaines modifications ont été apportées à l’orthographe et au choix des mots. Ce dialecte est le kalderash « Russe » tel qu’il est parlé en Europe de l’Ouest. La langue est le Vlax Romani, dont le kalderash est un dialecte. Nous espérons que les autres lecteurs trouveront cette traduction utile mais ceux parlant le kalderash américain ou roumain y trouveront certainement des différences significatives.

This is the edition of the revised New Testament with the Psalms. It was translated by Matéo Maximoff. The Psalms were first printed by the French Bible Society in 1984 and the New Testament was printed in 1995. Some changes in spelling and word choice have been made. The dialect is Russian Kalderash spoken in Western Europe. The language is Vlax Romani, of which Kalderash is a dialect. We hope that others will also find this translation useful, but those speaking American or Romanian Kalderash may find significant differences.

Nhà phát hành

Alliance biblique française

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

4 Evangiles en CorseBible en français courantE Nevi Viasta o Psalmo 2004La Bible en français courantNouvelle Bible SegondNouvelle Français courantNouvelle Segond réviséeParole de Vie 2017

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!