Uwspółcześniona Biblia Gdańska (PUBG)

Polski [Polish]

Đọc bản này: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

This project is being undertaken by the Gate of Hope Foundation. Its founders are Brent Riggs and Joe West. Brent and Joe have both been pastors and gospel preachers for more than 25 years. They are working closely with Polish nationals to update the old grammar and vocabulary of the 1632 Polish Gdańsk Bible. For more information, visit the website at

www.wrotanadziei.org

Ten projekt jest realizowany przez Fundację Wrota Nadziei. Fundatorami są Brent Riggs i Joe West. Brent and Joe są pastorami i kaznodziejami ewangelii od ponad 25-ciu lat. Pracują ściśle z Polakami, żeby uwspółcześnić archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Więcej informacja można uzyskać na stronie

www.wrotanadziei.org

Copyright Information

© 2013 Gate of Hope Foundation

The publisher authorizes all copying and distribution of this work both in part and in its entirety, under the condition that it is done completely free of charge and that the content remains completely unchanged. Distribution for commercial purposes requires written permission from the Foundation.

Gate of Hope Foundation

ul. Armii Ludowej 71b lok. 26

87-100 Toruń, Polska

www.wrotanadziei.org

© 2013 Fundacja Wrota Nadziei

Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Powielanie do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Fundacji.

Fundacja Wrota Nadziei

ul. Armii Ludowej 71b lok. 26

87-100 Toruń, Polska

www.wrotanadziei.org

Nhà phát hành

Gate of Hope Foundation

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!