Rengah Jian (RJ)

Nibong [Western Penan]

Đọc bản này: Rengah Jian

Surat Jajii' Maréng ha' Penan bu'un bu'un senuai taun 1974. Keruwah koléé' néh tong taun 1999. Jin hun inah Surat Jajii' Maréng ha' Penan pu'un peresa' ngan tenenep. Éh senuai kepéh iteu' inah éh keruwah koléé' la'o néh tenenep. Pu'un éh tenenep jin gaya' ha, pakai ha' éh reng ngan éh lumang kenejam, kivu gaya' ha' Penan. Jelua' koléé'ayat surat péh naneu' ti'eng dokoo' néh lenaa' ngan omok kejam ngan lumang. Pu'un kuraa' kuraa' ngaran surat, ngaran kelunan ngan ngaran retek lepah kenaléu dokoo' ha' néh makin tepih tong ha' Yunani. Barei' Matiut inah niso Matius, Makut inah niso Markus, Keristus inah niso Kristus.

Hun ateng ha' néh ngan iah nah ha' bara' tong Yésus kenat péh Allah, ateng ha' inah pu'un senurat palaa' orop ja'au ka' Néh kenat péh lah. Ha' pekelenaa' tong siget surat lepah nasek dokoo' nolong kelunan éh purung éh.

Surat Jajii' Maréng ha' Penan iteu' kivu Surat Jajii' Maréng lem ha' Yunani ( The Greek New Testament) éh senuai Pengepemung Irah éh suai Surat Tuhan ( United Bible Societies).

Surat Jajii' Maréng ha' Penan senuai kivu surat Tuhan (Today's English Version) ngan Surat Rengah Jian lem ha' Melayu Malaysia (1996, 2001).

Ga' néh Surat Jajii' Maréng ha' Penan iteu' nena' dokoo' peparen Kristus, Tuhan lu' ngan dokoo' neu' pengejian Néh, kekat irah éh purung éh omok pepit kepéh gahang lem pengelan jin réh purung Surat Jajii' Maréng iteu'.

Nhà phát hành

Bible Society of Malaysia

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Alkitab Berita BaikAlkitab Berita Baik (+Deuterokanonika)Bup KudusBuuk Do KinorohinganKenyah New TestamentRengah JianSimanya BauhTanou Moonsoi Timugon

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!