Bibelen 1978/85 nynorsk (N78NN)

Norsk: nynorsk [Norwegian Nynorsk]

Đọc bản này: Bibelen 1978/85 nynorsk

About this Bible text

This Bible text is a translation from 1978, revised in 1985.

1978: New Bible translation. After twenty years of work, the Bible Society completed this new translation both in nynorsk and bokmål from the original languages. . The main translation principle was to convey the meaning of the Bible text in a language that communicates with today's readers (idiomatic translation, the same principle as Luther followed in his time).

1985: The 1978 Bible slightly adjusted. This Bible edition, called NO 1978/85, is widely uses in schools, churches and in people's homes.

Information about copyright

The Bible translations are protected by copyright.

The Bible texts from The Norwegian Bible Society which are presented in YouVersion.org are free to use for personal Bible reading. Beyond the quotation rights (Norwegian text: http://no.wikipedia.org/wiki/Sitatrett and http://www.lovdata.no/all/nl-19610512-002.html), it is not allowed, according to the Norwegian Copyright Act, to copy, export, distribute or duplicate all or parts of the text for commercial or non-commercial use without consent from The Norwegian Bible Society. A breach of these provisions will be reported and will imply liability to pay compensation.

This material is protected by copyright law. Without explicit authorisation, reproduction is only allowed in so far as it is permitted by law or by agreement with a collecting society.

www.bibel.no

Om denne bibelteksten

Denne bibelteksten er ei omsetjing frå 1978 med ein revisjon fullførd i 1985.

1978: Ny bibelomsetjing. Med dette hadde Bibelselskapet etter tjue års arbeid fullførd ei ny omsetjing frå grunnspråka, og på nynorsk og bokmål samstundes. Målet var å få fram bibeltekstane si meining i ei språkdrakt som er forståeleg for dagens lesarar (idiomatisk omsetjing, same prinsipp som Luther i si tid følgde).

1985: 1978-Bibelen lett justert. Denne bibelutgåva, kalla NO 1978/85, har stor utbreiing i skole, kyrkjer og heimar.

Informasjon om opphavsrett

Bibelomsetjingane er beskytta av opphavsrett.

Bibeltekstane frå Det Norske Bibelselskap som vert presenterte på YouVersion.org er gratis til bruk for personleg bibellesing. Det er i følgje åndsverklova ikkje tillete å kopiere, eksportere, distribuere eller mangfaldiggjere heile eller delar av teksten for kommersiell eller ikkje-kommersiell bruk utan samtykke frå Det Norske Bibelselskap, unnateke så lenge det har heimel i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).

Sjå om sitatrett: http://no.wikipedia.org/wiki/Sitatrett og http://www.lovdata.no/all/nl-19610512-002.html.

Utnytting i strid med lova eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

www.bibel.no

Nhà phát hành

Norwegian Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Bibelen 1938 NynorskBibelen 1978/85 nynorskBibelen 2011 bokmålBibelen 2011 nynorskO angluno lil anda o Johannes 1984 (Noreg)The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!