Modern English Version (mev)

English

Đọc bản này: Modern English Version

The Holy Bible, Modern English Version

Copyright © 2014 by Military Bible Association. All rights reserved.

The text of the Modern English Version (mev) may be quoted or reprinted without prior written permission with the following qualifications:

(1) up to and including 500 verses may be quoted in printed form as long as the verses quoted amount to less than 50 percent of a complete book of the Bible and make up less than 50 percent of the total work in which they are quoted;

(2) all MEV quotations must conform accurately to the MEV text.

Any use of the MEV text must include a proper acknowledgment as follows:

Scripture taken from the Modern English Version. Copyright © 2014 by Military Bible Association. Used by permission. All rights reserved.

However, when quotations from the MEV text are used in church bulletins, orders of service, Sunday school lessons, church newsletters, and similar works in the course of religious instruction or services at a place of worship or other religious assembly, the following notice may be used at the end of each quotation: mev.

For quotation requests not covered by the above guidelines, write to Passio, ATTN: Bible Rights and Permissions, 600 Rinehart Road, Lake Mary, FL 32746.

Nhà phát hành

Military Bible Association

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Modern English Version

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!