Ojibwe Kihcimasina'ikan (OJBR)

Nakawēmowin [Northwestern Ojibwa]

Đọc bản này: Ojibwe Kihcimasina'ikanKinh Thánh âm thanh: Ojibwe Kihcimasina'ikan

Ojibwe Shorter Old Testament and New Testament

About Ojibwe

Ojibwe is one of the Algonquian languages of Canada, in the same family as Cree and Mi’kmaq. It is spoken in Ontario and Manitoba, as well as Minnesota, but the dialect in this translation is from northwestern Ontario. Depending on the community, age of the speaker, and other factors, Ojibwe is written using either a Roman script or a syllabic script.

About This Translation

This is 40% of the Old Testament with a complete New Testament. Sponsors of the translation included Christian and Missionary Alliance, Impact North, Summer Institute of Linguistics, and the Canadian Bible Society. The New Testament was published in 1988, and the Old Testament material was added in 2008. If you are interested in obtaining a printed copy of this Bible, please contact the Canadian Bible Society at http://www.biblescanada.com. The published copy is printed with syllabic script and Roman script on facing pages.

Copyright Information

Ojibwe New Testament © 2008 Canadian Bible Society

The text of the Bible in Ojibwe that appears in this electronic format or website is for personal use only.

Up to five hundred (500) verses of the Bible text in any form (written, visual, electronic or audio) may be quoted without permission. The quoted verses may not be more than 50% of a complete book of the Bible, or more than 25% of the total text of the work in which they are quoted. Prior written permission must be obtained for any other use of the text. Copyright acknowledgement must in all cases appear on the title or copyright page.

For more information on copyright conditions or to apply, visit http://www.biblesociety.ca/copyright.

Nhà phát hành

Canadian Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Chishemanituu Utayimuwin: Kaa Uskaach TestamentGelulg Glusuaqan: Gisiteget Agnutmugsi'gwGodim Ukauhiit Gospelit Hitamanguyun Apostlit HavaangilluGûdib UĸausingitKanāci Kihci MasinahikanKice Manito Ocki OmirwatcimowinKije Manido Odikido8in: Ocki MazinaiganNǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'èOjibwe Kihcimasina'ikanPlains Cree Scripture Portionsᐅᒋᐺ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐᐅᔅᑭ ᑎᔅᑌᒥᓐᑦᐊᒡᓔᑦ ᐃᑦᔪᕐᖕᓁᑦᑐᑦᑲᓈᒋ ᑭᐦᒋ ᒪᓯᓈᐦᐃᑲᐣ

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!