Ishiwi Lyakwa Lesa 2015 (ILL15)

Chibemba [Bemba (Zambia)]

Đọc bản này: Ishiwi Lyakwa Lesa 2015Kinh Thánh âm thanh: Ishiwi Lyakwa Lesa 2015

The Revised Bemba Bible

This translation, published by the Bible Society of Zambia, was published in 2015.

If you are interested in the work that the Bible Society of Zambia is doing please visit www.unitedbiblesocieties.org

Nhà phát hành

Bible Society of Zambia

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Amashiwi Aba LesaAmazwi Yakwe Leza 2013Baibo 2003Bibele ye Kenile (Catholic Edition)Chinsenga New TestamentCizuminano Cipya mu Chi IlaIbbaibele 1963Ishiwi Lyakwa Lesa 2015Livulu lya Shukulu KalungaUthenga Uweme wa Yesu Kristu Wolembewa na Maliko

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!